Η ιδιαίτερη αξία του Ελέγχου (Audit) και της Διασφάλισης (Assurance) σήμερα!

«Έλεγχος σημαίνει διασφάλιση με βιωσιμότητα και αποτροπή κινδύνων για την οντότητα»

Του Δημήτρη Δημητρίου, CΕΟ & Ιδρυτή της CPA.

Το Audit & Assurance, όπως αρκετοί γνωρίζουν, θεωρείται απαραίτητη υπηρεσία όχι μόνο για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, αλλά και του δημοσίου τομέα. Συνήθης στόχος της, είναι η διασφάλιση εύλογης και αξιόπιστης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής βάσης, καθώς και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της οντότητας και στην ανάπτυξη της. Με τον Έλεγχο, οργανώνονται καλύτερα οι εκάστοτε στόχοι μιας επιχείρησης και διασφαλίζεται η περιουσία της, ενώ εντοπίζονται και αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι στο παρόν και το μέλλον. Σήμερα μάλιστα, λόγω του αδυσώπητού επιχειρηματικού ανταγωνισμού, αλλά και των απανωτών κρίσεων που διέπουν την παγκόσμια οικονομία, λόγω της πανδημίας πριν και του πολέμου τώρα, απαιτούνται όλο και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αποδοτική διοίκηση οικονομικών μονάδων και δεδομένων.

Χρησιμότητα & Προϋποθέσεις του Audit & Assurance

Για τη σωστή λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας λοιπόν, χρειάζεται ένα επαρκές σύστημα ελέγχου, βάσει του οποίου θα γίνουν κατανοητές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εκάστοτε οντότητας και θα επιτευχθεί με το βέλτιστο τρόπο η επίλυση τυχόν προβληματικών θεμάτων. Αυτή ακριβώς είναι η χρησιμότητα του Audit και Assurance. Χρησιμοποιείται δε πιο συχνά για σκοπούς δημοσιοποίησης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συμμόρφωσης για Reporting, Εισαγωγής σε Χρηματιστήρια, καθώς και για Προσυμφωνημένες Διαδικασίες, Οικονομική Διαχείριση και Πιστοποίηση Εκταμίευσης Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επιδοτήσεων. Βέβαια, για να διεξαχθεί σωστά ο εκάστοτε Έλεγχος και να είναι άρτιος, πρέπει να ενσωματώνει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να διεξάγεται από υψηλά καταρτισμένους ελεγκτές και να περιέχει συγκεκριμένες ρυθμιστικές αρχές, οδηγίες και κανόνες
  • Ο ελεγκτής να είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός, ώστε να βασίσει τα συμπεράσματά του σε όσο πιο αντικειμενική κρίση ή στοιχεία γίνεται
  • Να αποκωδικοποιούνται οι ανάγκες των ελεγχόμενων οντοτήτων και να διασφαλίζεται η συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων
  • Αμερόληπτη συνεργασία με την εκάστοτε Διοίκηση, προκειμένου να επιλεχθούν οι καταλληλότερες διαδικασίες ελέγχου
  • Ξεκάθαρη στόχευση και καθορισμός των περιοχών κινδύνου
  • Υιοθέτηση κανόνων δεοντολογίας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και την υψηλή ποιότητα των εργασιών στα υπό εξέταση φορολογικά και λογιστικά αντικείμενα
  • Βάσιμη τεκμηρίωση του πορίσματος, ύπαρξη δηλαδή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για τα ευρήματα του ελέγχου
  • Διεξαγωγή με βάση τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα, τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΙSA) και της Ελληνικής Νομοθεσίας
  • Και το κυριότερο: να έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές οι ανάγκες του οργανισμού ή της διαδικασίας που ελέγχεται.

Η Ελεγκτική σε καιρούς κρίσης

Ειδικά για την οικονομική αβέβαιη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία έτη, η ανάγκη διασφάλισης με την χρήση του ελέγχου αυξάνεται, καθώς βοηθάει καταλυτικά την οικονομική διεύθυνση και τη διοίκηση στην ορθότερη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, όχι μόνο σε σχέση με την εταιρική ανάπτυξη, αλλά και για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. Είναι γεγονός ότι οι οντότητες καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες να επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των επενδυτών με θετικό τρόπο, αναζητώντας -όπως είναι απόλυτα φυσικό- ελπίδα και ανάχωμα. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι στη CPA στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγουμε, συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη που τα χαρακτηρίζει η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και ένα ευρύτατο πεδίο γνώσεων. Κατέχοντας πολυετή εμπειρία, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση, με συνέπεια οι πελάτες μας να μπορούν να στηρίζονται σταθερά σε εμάς, όσο δύσκολη κι αν είναι η θέση τους.