Ποιοι έχουν δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το προς ψήφιση νομοσχέδιο

 

Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο θα δίνεται η δυνατότητα δικαίως σε εκείνους που απώλεσαν τις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων έως τις 01/02/2023 να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους με νέα αίτηση ρύθμισης. Όμως δεν είναι καθολική η προϋπόθεση για όλους τους οφειλέτες…

Α. Για αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα, θα πρέπει παράλληλα να εξυπηρετήσουν και όλες τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί. Ο τρόπος τακτοποίησης είναι είτε με ένταξη στις ρυθμίσεις 28-48 δόσεις ανάλογα την προέλευση του φόρου που έχει βεβαιωθεί, είτε να εξοφληθούν άπαξ. Κατ’ εξαίρεση ακόμη και εάν έχει απολεσθεί ρύθμιση που είχαν υπαχθεί οφειλές σύμφωνα με τον 4152/2013 για 2η φορά ο οφειλέτης δύναται να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο με εκ νέου ρύθμιση αυτών, με την προϋπόθεση της τακτοποίησης και καταβολής της πρώτης δόσης στο περιθώριο του 1μήνος.

Β.1. Για νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από τις 1/11/2021έως και τις 1/2/2023 και δεν έχουν ρυθμιστεί δύναται να ρυθμιστούν σε από 36 – 72 δόσεις (όπως οι ρυθμίσεις covid) εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες με άλλους τρόπους όπως με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Βασική προϋπόθεση να ισχύει η ρύθμιση covid  και η ασφαλιστική – φορολογική ρύθμιση των 120 δόσεων.

2. Στην ρύθμιση των 72 δόσεων υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία των Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ (δηλαδή μπορεί να μην έχουν καταστεί βεβαιωμένες ακόμη) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

3. Εντός της ρύθμισης των 72 δόσεων θα δύναται να συμπεριληφθούν και οι  οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, σύμφωνα με την παρ. 1, δηλαδή αυτές που α) τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής ή β) κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και μόνο οφειλές που εμπίπτουν στην ρύθμιση που αφορά την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια της ρύθμισης του ν. 4152/2013, και υπάγονται μέσα στην νέα ρύθμιση.

Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει οφειλές που προέρχεται από φορολογικούς ελέγχους αφού τα ποσά συνήθως είναι μεγάλα

4. Δεν υπάγονται στη ρύθμιση του παρόντος οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή

Να έχουν γίνει οι φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών

Να μην υπάρχει καταδικαστική απόφαση φοροδιαφυγής

και το βασικότερο …..ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κατά το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) δηλαδή ΡΥΘΜΙΣΗ COVID ή τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ  η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Συμπέρασμα στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων υπάγονται αυτοί που έχασαν τις 120 δόσεις ασφαλιστικές και φορολογικές με την προϋπόθεση την ρύθμιση των νέων οφειλών που γεννήθηκαν το μεσοδιάστημα εφόσον δεν απώλεσαν ρύθμιση πάνω από 2 φορές. Εάν τα ποσά είναι μικρά γίνονται οι ρυθμίσεις από 12-48 δόσεις, ενώ εάν είναι μεγάλα τα ποσά διακανονίζονται σε 72 δόσεις και εφόσον ικανοποιείται το  χρονικό πλαίσιο.

Οπότε πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις που κατέπεσαν όπως επιτρέπει η καινούρια νομοθεσία και μετά να γίνει η υπαγωγή στις 72 δόσεις, που αφορά μόνο για ημερομηνίες από 01/11/2021 έως και την 1/2/2023.Για πριν από την 01.11.2021 και μετά την 01.02.2023 πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις από 12-48

Μιλάμε λοιπόν για υφιστάμενες ρυθμίσεις 120 δόσεων με ενεργοποίηση τους  και για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 72 δόσεων γίνονται μόνο εφόσον ισχύουν οι 120 δόσεις, είτε δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, και όχι πέραν του οριζόμενου συγκεκριμένου διαστήματος.

Σε περίπτωση απώλειας

Το επιτόκιο ορίζεται στις 0,25 μονάδες ετησίως, ο τόκος στο 1,5% μηνιαίως και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης η μηνιαία προσαύξηση ορίζεται στο 15%. Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση απώλειας της εν λόγω ρύθμισης όλο το ποσόν θα λογίζεται ως κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση15% επί του συνόλου, πλέον του τόκου, πλέον του ετήσιου επιτοκίου. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑ της εν λόγω ρύθμισης διότι σε αυτήν την περίπτωση μάλλον δεν θα εξοφληθούν ποτέ οι οφειλές που θα δημιουργηθούν. Και για να μην επαναπαύεστε και οι ενδιάμεσες μικρές ρυθμίσεις που θα κάνετε για την ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα πρέπει να καταβάλλονται παράλληλα όλες όσες δημιουργηθούν. Εάν χάσετε κάποια από τις ενδιάμεσες ρυθμίσεις τότε καθίσταται το σύνολο όλων των ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένου των 72 ή 120 δόσεων ληξιπρόθεσμο….. και αναλογιστείτε το ύψος των οφειλών!!!!

Σε περίπτωση που γίνει η υπαγωγή στις ρυθμίσεις φορολογικές και ασφαλιστικές παρέχεται από το Δημόσιο η προστασία από πλειστηριασμούς, κατασχέσεις λογαριασμών ή εις χείρας τρίτων κλπ όμως διατηρούνται τα δικαιώματα του Δημοσίου και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε. Έτσι έχει το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, (δηλαδή να υπάρχουν ακίνητες εξασφαλίσεις- προσημειώσεις κλπ)  καθώς και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.. Τέλος μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

Για οφειλές που έχουν παραγραφεί ανάλογα με τον φόρο που προέρχονται και τα έτος που προέρχεται, πρέπει να κάνετε στην αίτηση για παραγραφή των συγκεκριμένων οφειλών και κατόπιν να προβείτε σε ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σε κάθε περίπτωση  ύστερα από την αίτηση ρύθμισης η παραγραφή αναστέλλεται για όλη την διάρκεια της ρύθμισης, ενώ παρέρχεται και ένα έτος μετά την λήξη της ρύθμισης για την παραγραφή.

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

Ειδικότερες ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και την παρακράτηση σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος τροποποιείται η παρ. 4 και 5 άρθρου 12 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διαμορφώνεται ως εξής: κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παρ. 2 και 3, εφόσον ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας διάρκειας έως έναν (1) μήνα. Ορίζεται υποχρεωτικά παρακράτηση στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό θα καλύπτει δόσεις των ρυθμίσεων. Για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70 %) επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν το τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, τότε η παρακράτηση στην ενημερότητα θα υπολογιστεί επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με διευκρινίσεις και αλλαγές προς το ευνοϊκότερο για όλους τους οφειλέτες …..

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Partner, Accounting & Tax Advisor