Ταμείο Ανάκαμψης: Όροι και Προϋποθέσεις Αξιολόγησης των Επενδυτικών σας Σχεδίων!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO & Founder Εταιρίας CPA

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, θεωρείται η μεγάλη ευκαιρία των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, καθώς ο δανεισμός δεν θα εξαντλείται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα αφορά και στις μικρομεσαίες, με κύκλο εργασιών (τζίρο) από 10 εκ. έως και 30 εκ. ευρώ και οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια χαμηλού κόστους διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών. Με απλά λόγια, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αντλήσουν προσεχώς φθηνά κεφάλαια! Το υπόλοιπο λοιπόν του 2021, αναμένεται να αποτελέσει στάδιο προετοιμασίας για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αφού οι τράπεζες θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν επενδυτικές προτάσεις, με προοπτική οι πρώτες από αυτές να αρχίσουν να χρηματοδοτούνται από τις αρχές του 2022.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Συνολικά, με τη χρήση των δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ που έχει ήδη εξασφαλίσει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα κινητοποιηθούν επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 20 δισ. ευρώ, ώστε τελικά να χρηματοδοτηθούν μέχρι και το 2026 ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 32,7 δισ. ευρώ.

Τι όρους βάζει όμως το πρόγραμμα και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα;

  • Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις, σε πέντε βασικές κατηγορίες (πυλώνες): επενδύσεις για πράσινη μετάβαση, επενδύσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και την έρευνα, επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια και τέλος, επενδύσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
  • Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη κλείσει συμφωνίες με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, εξασφαλίζοντας τη δική τους συμμετοχή στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι συμφωνίες με τις εμπορικές τράπεζες θα αφορούν ένα ανώτατο όριο συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο θα εκπληρώνεται σταδιακά. Για κάθε περίοδο θα συμφωνείται μεταξύ του ΥΠΟΙΚ και της τράπεζας ένα ποσό πχ 200-300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ανανεώνεται μόλις η προηγούμενη δόση διατεθεί στο σύνολό της σε κάποια ιδιωτική επένδυση.
  • Το χρηματοδοτικό σχήμα θα έχει ως εξής: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτεί τις επενδυτικές προτάσεις που θα εγκρίνονται από τις τράπεζες με ποσοστό έως και 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Η τράπεζα, είτε είναι μεγάλος χρηματοδοτικός οργανισμός (ΕΤΕπ-EBRD), είτε είναι απλώς μια εμπορική τράπεζα, θα συλλέγει και θα αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις από τους επίδοξους επενδυτές. Σε όσες επενδύσεις εγκρίνονται, η τράπεζα θα προσθέτει χρηματοδότηση, η οποία θα φτάνει το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης και παράλληλα θα ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ για την επιλεξιμότητα της επένδυσης, ώστε να κινηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο δε υποψήφιος επενδυτής, θα πρέπει να διαθέτει ποσό που θα φτάνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΟΙ 5 SOS ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

  • Το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επιτοκίου, συνδέεται με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επενδύσεις.
  • Τα έργα του Ταμείου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, πράγμα που απαιτεί ταχύτητα στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και στις εγκριτικές διαδικασίες.
  • Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό του προϋπολογισμού του που θα διατεθεί σε δαπάνες Πράσινης μετάβασης και Ψηφιακού μετασχηματισμού (όπως ορίζει το σχετικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021).
  • Την επιλεξιμότητα των επενδύσεων, θα αξιολογούν πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές, σε σχέση τόσο με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Επιπλέον όμως, θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κλπ).
  • Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει ως παράμετρο και την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH).

Καθώς το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να παρέχει χρηματοδότηση για επενδύσεις που θα θωρακίσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες απέναντι σε κρίσεις όπως η πανδημία, ας εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την ευκαιρία που δίνεται στη χώρα μας, με ταχείες διαδικασίες και σωστή στρατηγική, βοηθώντας τις επιχειρήσεις μας να έχουν Παρόν, αλλά και Μέλλον.