Τι να Προσέξετε στη Δημιουργία Φάκελου για Εταιρική Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης!

Του Δημήτρη Δημητρίου, Ceo & Founder Εταιρίας CPA / Auditor ( (Cpa, Aia, Aca)

Αν σκέφτεστε να αδράξετε την ευκαιρία χρηματοδότησης της εταιρίας σας από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνετε μια πολύ σωστή σκέψη, καθώς είναι ένα μια ευκαιρία ρευστότητας που δεν πρέπει να χάσετε, ύστερα μάλιστα από την επιχειρηματική και οικονομική κρίση που δημιούργησε η πανδημία. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών -κάθε μεγέθους- σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας, σε συνδυασμό τόσο με δανειακά κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων, όσο και με ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στοχεύουν στην ανακούφιση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Όμως, το εν λόγω πρόγραμμα έχει προϋποθέσεις και κρυμμένα σημεία που αν δεν τα προσέξετε, μπορεί να σας κοστίσουν την έγκριση και γι’ αυτό είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε πλήρως και εγκαίρως! Και καθώς επίσης, είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, κάθε πόρο από τα ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια ανάκαμψης, ας δούμε παρακάτω τι πρέπει να προσέξετε κατά τη δημιουργία του εταιρικού φακέλου υποψηφιότητας σας!

Τι να προσέξετε κατά την κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας σας!

1. Τη συμβατότητα του σχεδίου σας με τις 5 επενδυτικές κατηγορίες που το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορίσει και οι οποίες είναι: επενδύσεις για μια πράσινη μετάβαση, επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύσεις για την καινοτομία και την έρευνα, επενδύσεις εξωστρέφειας, που είναι ουσιαστικά οι συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών οικονομικών κλάδων για εξαγωγές και τέλος, επενδύσεις με στόχο τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδύσεις δηλαδή που καταλήγουν στην αύξηση του μεγέθους των μικρών επιχειρήσεων.

2. Την ακριβή αποτύπωση στο υποβληθέν σχέδιο σας, του ποσοστού του προϋπολογισμού που θα διαθέσετε για α. Δαπάνες Πράσινης Μετάβασης και β. Δαπάνες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό, όπως άλλωστε ορίζει το σχετικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (2021).

3. Τη συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τυχούσες κρατικές ενισχύσεις, σε περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς και σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό De Minimis 1407/2013, αλλά και το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

4. Την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH), με την οποία πρέπει να είναι συμβατά το σχέδιο που υποβάλετε.

5.  Το γεγονός, ότι ο φάκελός σας θα εξεταστεί και αξιολογηθεί υποχρεωτικά από Πιστοποιημένους Ανεξάρτητους Ελεγκτές, ως προς τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).

6. Την άκρως κρίσιμη προϋπόθεση της βιώσιμης υποβληθείσας επένδυσης. Η προϋπόθεση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επιτοκίου των δανείων της ΕΕ, συνδέεται ευθέως με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επενδύσεις.

7. Το ίδιο και ως προς την πιθανή κερδοφορία της επένδυσης, δηλαδή: πρέπει να αξιολογηθεί και να αποδεικνύεται κερδοφόρα, ακριβώς για το λόγο που προαναφέρθηκε. Να διασφαλιστεί, ότι η όλη χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια.

8. Την αξιολόγηση των δύο παραπάνω θα έχουν οι τράπεζες, αυτόνομα, με ανεξαρτησία και με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες, πολιτικές και χρηματοπιστωτικές πρακτικές, χωρίς παρέμβαση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.