Φοροαπαλλαγές και Κίνητρα στο νέο Ν.4935 για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO και ιδρυτή της CPA.

Καθώς δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4935 (ΦΕΚ 103/Τ.Α/26.5.2022) σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, υπό τον ακριβή τίτλο «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων μέσω Συνεργασιών και Εταιρικών Μετασχηματισμών και άλλες Διατάξεις», ας δούμε κάτωθι τα βασικότερα σημεία του, αλλά και τα οφέλη που κομίζει. Αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι οι αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις όπως συχνά λέγονται, βοηθούν να μεγαλώσει το μέγεθος κάθε είδους επιχειρήσεων, γεγονός που αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Σημαντικότατη προϋπόθεση όπως καταλαβαίνετε, αφού η χώρα μας έχει τις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη!

Στο νέο Ν.4935 λοιπόν, προβλέπονται φορολογικά κυρίως κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, όπως:

  • ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης
  • εκπτώσεις δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών
  • απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την εταιρία που προκύπτει από εταιρικό μετασχηματισμό (άρθ. 3), αλλά και για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, όταν υπάρχει συνεργασία προσώπων (άρθ. 4).

Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος

Αναλυτικότερα τώρα, ο νέος νόμος παρέχει στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στο ποσοστό του 30%! Πρέπει όμως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος σε ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης, με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

2. Οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014 της Επιτροπής για συμβατές ενισχύσεις με την εσωτερική αγορά).

3. Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό των 375.000 ευρώ.

4. Η νέα εταιρεία πρέπει να απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζόμενους, πλήρους απασχόλησης.

Να σημειωθεί, ότι αν η συνεργασία δημιουργείται μέσω συμφωνίας franchising, το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee). Επίσης, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 30%, παρέχεται και σε συνεργασίες προσώπων, εφαρμόζεται δηλαδή σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο.

Το φορολογικό όφελος σε αριθμούς

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η απαλλαγή από τον φόρο θα εφαρμόζεται για 9 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, αλλιώς, είτε από την ημερομηνία πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, ή από την ημερομηνία έναρξης οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. Το δε φορολογικό όφελος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ στο διάστημα αυτό των 9 ετών, με εξαίρεση τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Αντίστοιχα, για συνεργασίες μεταξύ προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο θα υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά και σε διάστημα ως 3 ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της φοροαπαλλαγής.

Τα κίνητρα του νέου νόμου και η αξία των μετασχηματισμών

Αναφορικά με τα κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, κάθε πράξη ή συμφωνία που απαιτείται για τον μετασχηματισμό και τη σύσταση νέας εταιρείας, η δημοσίευση τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, αλλά και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου. Η απαλλαγή εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την εξής προϋπόθεση: ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας ή των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό των 450.000 ευρώ.

Με τις τρέχουσες, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες να αναδεικνύουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για βιωσιμότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν αποτελούν απλά μια αποτελεσματική επιχειρηματική κίνηση, αλλά και μια αναγκαιότητα για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μετασχηματισμού, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, εκσυγχρονισμός και προκύπτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις εταιρίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον και την απόδοση τους στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον!