10 Σημεία – Κλειδιά του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO & Founder της CPA.

Τα τρέχοντα επιχειρηματικά δάνεια του ΤΑΑ, συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους, σε συνδυασμό με δανειακά κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων και με ιδιωτική συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί τις επενδυτικές προτάσεις που θα εγκρίνονται από τις τράπεζες με ποσοστό έως και 50%, το τραπεζικό ίδρυμα με το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης και τέλος, η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει το 20%!

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα 10 κρίσιμα σημεία κλειδιά του προγράμματος, τι πρέπει να προσέξετε δηλαδή και που οπωσδήποτε να δώσετε έμφαση, κατά την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου σας:

1. Τα έργα του Ταμείου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, γεγονός που απαιτεί απόφαση, αρτιότητα φακέλου κατάθεσης και ταχύτητα στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

2. Το σχέδιο σας πρέπει να είναι συμβατό με τις 5 επενδυτικές κατηγορίες που το Ταμείο έχει ορίσει και είναι: επενδύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και την έρευνα, επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια (δηλαδή συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών οικονομικών κλάδων για εξαγωγές) και τέλος, επενδύσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές, με στόχο -τι άλλο- να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν πιο άνετα να αιτηθούν στο πρόγραμμ

3. Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο στο ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα διαθέσει σε δαπάνες τόσο για Πράσινη Μετάβαση, όσο και για Ψηφιακό Μετασχηματισμό (ορίζεται στο σχετικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021).

4. Την επιλεξιμότητα των επενδύσεων, θα αξιολογούν Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, σε σχέση τόσο με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).

5. Θα αξιολογηθεί η συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, σε περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, ως προς τον κανονισμό De Minimis 1407/2013 και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

6. Το σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH).

7. Αξιολογείται η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου επί του προϋπολογισμού του ΕΣ.

8. Το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επιτοκίου των δανείων, συνδέεται ευθέως με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επενδύσεις.

9. Συνεπώς, κάθε επένδυση πρέπει να αξιολογηθεί, καθώς και να αποδεικνύεται και κερδοφόρα και βιώσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η όλη η χρηματοδότηση θα βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια..

10. Προσοχή στο σημείο αυτό: αυτός ο τελευταίος όρος, ενδέχεται να δημιουργήσει ασάφειες και αδικίες ως προς την εφαρμογή του, κυρίως επειδή κάθε τράπεζα θα αξιολογεί με δικά της κριτήρια!

Είναι ζωτικής σημασίας να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, κάθε πόρο από τα ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια ανάκαμψης, βοηθώντας τις εταιρίες να συμμετάσχουν με σωστούς όρους και καλές πιθανότητες στο πρόγραμμα, ώστε να ανακάμψουν μετά από 2 χρόνια αιφνίδιας κρίσης. Τα στελέχη της CPA, είναι Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά Προγράμματα, καθώς και στη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους και είναι φυσικά δίπλα σας, για οποιαδήποτε συμβουλή ή βοήθεια.