Αλλαγές σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης – Κωδικοί ΤΑΧΙΣ και Κλειδάριθμος

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Οικονομική Σύμβουλος – Λογίστρια, CPA

Από την 1η Δεκεμβρίου 2023 ξεκίνησε η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ,  με την αλλαγή του τρόπου έκδοσης Κωδικών ΤAXIS για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα ο εξουσιοδοτούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να συμπληρώνει μια έτοιμη εξουσιοδότηση φυσικού προσώπου που λειτουργεί “για λογαριασμό τρίτου ή εκπροσώπησης νομικού προσώπου, η οποία θα επισυνάπτεται στο αίτημα για την έκδοση κωδικών ΤAXIS και κλειδαρίθμου, ενώ θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με Αριθ. ΦΕΚ: 1433/Β’/09-04-2021 και Α 1077/26.03.2021. Ως τις 5 Δεκεμβρίου 2023, η αναβάθμιση παραμένει αναμενόμενη.

Ο νέος τρόπος έκδοσης κωδικών και κλειδαρίθμου έχει σκοπό την επαλήθευση και διασταύρωση των στοιχείων ενώ για τη παραλαβή με απομακρυσμένη διαδικασία θα πρέπει ο φορολογούμενος να συμπληρώσει στην αίτηση τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί το κινητό καθώς και τον λογαριασμό  IBAN για να λάβει τους κωδικούς. Επίσης μετά από ταυτοποίηση είναι δυνατή η παραλαβή με βιντεοκλήση. Σε άλλη περίπτωση θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Όμως σε περίπτωση Νομικού Προσώπου θα παραλαμβάνεται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μόνο εάν στα στοιχεία του φορολογικού μητρώου έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του εκπροσώπου, αλλιώς αυτοπροσώπως θα παραλαμβάνεται μόνο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το φυσικό πρόσωπο  δεν είναι δυνατόν να παραστεί αυτοπροσώπως τότε μόνο με Ειδικό Πληρεξούσιο για την συγκεκριμένη διαδικασία θα παραλαμβάνεται ο κλειδάριθμος από οποιονδήποτε τρίτο.

Βέβαια η αλλαγή αυτή θα επιφέρει και μεταβολές στην ίδρυση επιχειρήσεων από την Υπηρεσία Μιας Στάσης  αφού η διαδικασία σήμερα σταματάει στην έκδοση κλειδαρίθμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς δεν υπάρχει και τρόπος για να τελειώσει η διαδικασία στα επόμενα στάδια. Επιπρόσθετα ούτε από την ΑΑΔΕ είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία αφού ακόμη δεν έχει γίνει η αναβάθμιση και βέβαια σε κανέναν δεν είναι γνωστό εάν θα συνεχίσουν κατόπιν της έκδοσης κλειδαρίθμου τα επόμενα στάδια στην υπηρεσία μιας στάσης με το σκεπτικό ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα μιας στάσης, ούτε το ΓΕΜΗ ούτε το επιμελητήριο, ούτε βέβαια η ΑΑΔΕ.

Σύντομα, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα υπάρξει επίλυση χωρίς αναδυόμενα κωλύματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου.