CFO Services

Μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταλλάσσεται προβάλλοντας κάθε τόσο νέες προτεραιότητες, επείγουσες συνθήκες προς διαχείριση και καινούργια δεδομένα που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του επιχειρείν εν γένει, οι εταιρίες καλούνται να ανταποκριθούν με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό ώστε να εξασφαλίσουν όχι μόνο την επιβίωσή τους, αλλά και την ευημερία τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας μέσα στην οποία λειτουργούν.

Η οικονομική διαχείριση και η ευθυγράμμιση με τις εκάστοτε απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος αποτελεί μια διαδικασία κομβικής σημασίας που κρίνει την ανταγωνιστικότητα του κάθε οργανισμού και καθορίζει την προσαρμοστικότητά του στις εξελίξεις της αγοράς. Γι’ αυτό ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να χαραχτεί η οικονομική εκείνη στρατηγική που θα οδηγήσει στη σταθερότητα καταρχάς αλλά και την ανάπτυξη της κάθε εταιρίας.

Με βαθιά γνώση της αγοράς και όλων των νομικών πλαισίων που διέπουν τη σύγχρονη οικονομία, η CPA έχει ως στόχο τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης που αναλαμβάνει, καθώς και την εξασφάλισης της διαρκούς αναπτυξιακής της πορείας. Η ευελιξία και η εξατομίκευση των υπηρεσιών της, τής επιτρέπει να παρέχει σε κάθε επιχείρηση ακριβώς όσα χρειάζεται ώστε να εξορθολογίσει τις χρηματοοικονομικές της διαδικασίες και να λάβει τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του CFO λαμβάνει την ακριβή μορφή που χρειάζεται η κάθε εταιρία ώστε να εξυπηρετεί τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Οι χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες CFO που προσφέρει η CPA σε αναπτυσσόμενες και εξελισσόμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν οργανωτικές, αναλυτικές και καταγραφικές υπηρεσίες για τις οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης και την προετοιμασία διαφόρων υλικών που καλύπτουν τον κύκλο ζωής των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, δηλαδή συλλογή εγγράφων πηγής, καταγραφή συναλλαγών, κλείσιμο βιβλίων και προετοιμασία αναφορών για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες της CPA που αφορούν την χρηματοοικονομική διαχείριση μιας εταιρίας είναι οι ακόλουθες:

Εκθέσεις διαχείρισης

Η αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η CPA μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ή τον επανασχεδιασμό των αναφορών διαχείρισης, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), όπως τα έσοδα, τα έξοδα και η κερδοφορία. Βελτιστοποιώντας τις αναφορές διαχείρισης, η CPA μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις που βελτιώνουν τη συνολική απόδοσή της.

Προϋπολογισμός

Η δημιουργία ενός ακριβούς και ολοκληρωμένου προϋπολογισμού αποτελεί τη βάση του οικονομικού προγραμματισμού. Οι υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού της CPA μπορούν να βοηθήσουν την κάθε επιχείρηση να προβλέψει τα έξοδα και τα έσοδά της επιτρέποντας την αποτελεσματική κατανομή των πόρων για το μέλλον της. Οι εταιρίες που συνεργάζονται με την CPA, μπορούν να αναπτύξουν έναν λεπτομερή προϋπολογισμό που υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.

Πρόβλεψη ταμειακών ροών

Για τη διαχείριση της οικονομικής ευημερίας μιας εταιρείας είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ταμειακών ροών. Οι υπηρεσίες πρόβλεψης ταμειακών ροών και βελτιστοποίησης κεφαλαίου κίνησης της CPA βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη συνολική ρευστότητά τους μειώνοντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Καθημερινή υποστήριξη CFO

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν in house θέση CFO, η CPA αναλαμβάνει την υποστήριξή του σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η τήρηση βιβλίων, οι πληρωτέοι και εισπρακτέοι λογαριασμοί και η διαχείριση της μισθοδοσίας. Αναθέτοντας αυτές τις διαδικαστικές δραστηριότητες στην CPA, ο Οικονομικός Διευθυντής απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο ώστε να επικεντρωθεί σε υψηλότερου επιπέδου στρατηγικές δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη της εταιρίας.

Ψηφιακές υπηρεσίες CFO

Οι ψηφιακές υπηρεσίες CFO της CPA αξιοποιούν την προηγμένη ανάλυση δεδομένων σε εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας, κόστους παραγωγής και προηγμένης λογιστικής κόστους. Αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα της κάθε εταιρείας, η CPA μπορεί να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών επιδόσεών της, ώστε να εντοπιστούν τάσεις και να ληφθούν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ανάλυση δεδομένων

Η CPA χρησιμοποιοεί προηγμένα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν μεγάλα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων. Συνδυάζοντας τη βαθιά χρηματοοικονομική και λογιστική τεχνογνωσία με την πρακτική εμπειρία στη συλλογή, αυτοματοποίηση και ανάλυση δεδομένων, βοηθά κάθε επιχείρηση να πετύχει ισχυρότερα αποτελέσματα που υποστηρίζουν τους συνολικούς της στόχους.

Εργαλεία business intelligence

Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας της CPA παρέχουν έναν συναρπαστικό τρόπο δημιουργίας και παρουσίασης εκθέσεων ελέγχου. Με τα εύχρηστα εργαλεία ταμπλό, παρέχει στους συνεργάτες της γρήγορη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για να αποκτήσει η επιχείρηση πληροφορίες για συνδέσεις δεδομένων ή τάσεις. Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας της CPA βοηθούν στην ανακάλυψη σφαλμάτων ή ακραίων τιμών στα δεδομένα της εταιρίας, στη σύγκριση αποτελεσμάτων σε διαφορετικές περιόδους και τελικά στη μοντελοποίηση σεναρίων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος