Ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα των Κρυπτοστοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα των κρυπτοστοιχείων, με την ενσωμάτωση νέων κανόνων που στοχεύουν στην αποτελεσματική φορολόγηση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν εγκρίνει νέους κανόνες για τη φορολογική διαφάνεια, που συμπληρώνουν την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ8). Αυτοί οι κανόνες είναι σχεδιασμένοι για να συμπληρώνουν τόσο τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) όσο και τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR), ενώ συνάδουν με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση, ζωτική για τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών, και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής που προκύπτει από διασυνοριακές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Η νέα οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν φορολογική απάτη, απαιτώντας από όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών που διαμένουν στην ΕΕ.

Η εφαρμογή της νέας οδηγίας θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΕ, το οποίο θα εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου, τη δίκαιη φορολόγηση και ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, συνδυάζοντας καινοτομία με αποτελεσματική φορολογική διαχείριση.