Corporate Governance & CSR

Corporate Governance & CSR
Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Οι σύγχρονες συνθήκες καθιστούν επιτακτική την οργάνωση των εταιρειών σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. Ένα από τα βασικά στοιχεία διάρθρωσης των εταιρειών, αποτελεί η πλήρης εφαρμογή ενός πλαισίου κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών που διέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, ο ρόλος και η άσκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κρίνεται επίσης καταλυτικός, καθώς όχι μόνο προβάλει την προσφορά και ευαισθησία της εταιρίας απέναντι στην κοινωνία, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προκαλώντας το σεβασμό και τη δέσμευση των πελατών.

Στη CPA παρέχουμε:

  • Αξιολόγηση υφιστάμενης δομής της οντότητας & οργάνωση πλαισίου αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης
  • Προετοιμασία της εταιρίας σας σε κάθε επίπεδο για την εφαρμογή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Καταγραφή και εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών, διαδικασιών και εγχειριδίων
  • Εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα χάραξης και εφαρμογής πολιτικών ΕΚΕ

Sign Up for
Newsletter