Tαμείο Ανάκαμψης: 4 Κρίσιμα Ερωτήματα για τα Δάνεια του!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CΕΟ & Ιδρυτή της CPA.

Η χρονική συγκυρία για το δανειοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη, καθώς οι εγκριθέντες πόροι δύνανται να αποτελέσουν ανάχωμα και αρωγό στους κλυδωνισμούς που βιώνει γι άλλη μια φορά η οικονομία μας μετά την πανδημία, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδότησε -μεταξύ άλλων- ενεργειακή κρίση και ακρίβεια. Ας θυμηθούμε όμως βασικές προϋποθέσεις και όρους του εν λόγω προγράμματος μέσα από 4 κρισιμότατα ερωτήματα.

Ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών;

Τα δάνεια του ΤΑΑ συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους στο 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, σε συνδυασμό με δανειακά κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων που φτάνουν τουλάχιστον στο 30%. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει το υπολειπόμενο 20%. Η διαδικασία είναι η εξής: η τράπεζα συλλέγει και αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις από τους επίδοξους επενδυτές. Σε όσες επενδύσεις εγκρίνονται, προσθέτει τη δική της χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ για την επιλεξιμότητα της επένδυσης, ώστε να κινηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο υποψήφιος επενδυτής τέλος, συμπληρώνει με το δικό του ποσοστό συμμετοχής το συνολικό προϋπολογισμό του σχεδίου.

Ποιοι θα είναι οι αξιολογητές του προγράμματος;  

Έχει εκδοθεί από το ΥΠΟΙΚ Καταλόγος – Μητρώο Αξιολογητών των Επενδυτικών Σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μέσα στο οποίο υπάγονται τα προγράμματα του ΤΑΑ. Οι Αξιολογητές  λοιπόν έχουν τον εξής ρόλο: να συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, για να ελέγχουν τη συμβατότητα των σχεδίων με τις τεθείσες προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Στον πρωτοβάθμιο έλεγχο συγκεκριμένα, η διαδικασία εφαρμόζεται από Ανεξάρτητους Ελεγκτές, Ορκωτούς Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρίες.

Τι ακριβώς θα ελέγχουν;

Ο σκοπός της ελεγκτικής διαδικασίας αφορά στη βεβαίωση

  • Καταρχάς, ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου
  • Τήρησης της Αρχής Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH)
  • Ορθής εκτέλεσης των έργων του ΤΑΑ, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο
  • Πρόληψης της απάτης και της διαφθοράς
  • Μη σύγκρουσης συμφερόντων
  • Μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης και των ίδιων έργων από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ
  • Θετικής παρέμβασης του επενδυτικού σχεδίου στο περιβάλλον και την ψηφιακή μετάβαση
  • Συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις

Υπάρχει κάποιος όρος που μπορεί να σας κοστίσει την έγκριση;

Αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση από το ΤΑΑ για να εγκριθεί μία επένδυση, είναι αφενός να αποδεικνύεται ότι είναι κερδοφόρα και βιώσιμη, αφετέρου να αποτυπώνει ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό της το ποσοστό που θα διαθέσει για δαπάνες πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων και η ψηφιακή επιτάχυνση, είναι άλλωστε σταθερά ζητούμενα για την ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Τέλος, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βασίζεται οπωσδήποτε σε έναν από τους παρακάτω 5 στρατηγικούς άξονες: 

1. την πράσινη ανάπτυξη

2. τον ψηφιακό μετασχηματισμό

3. την εξωστρέφεια

4. την καινοτομία

5. τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων μέσα από συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες.