Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ενίσχυση των ΜμΕ με Ευνοϊκά Δάνεια
Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ενίσχυση των ΜμΕ με Ευνοϊκά Δάνεια

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ενίσχυση των ΜμΕ με Ευνοϊκά Δάνεια

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, προσφέρει επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Στόχος του Ταμείου

Ο κύριος στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας και της βελτίωσης των διαδικασιών και προϊόντων των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Κατηγορίες επιχειρήσεων που επωφελούνται

Το Ταμείο απευθύνεται σε επιλέξιμες ΜμΕ, όπως ορίζονται από τον αναρτημένο κατάλογο ΚΑΔ στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επιπρόσθετη συμμετοχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που συμβάλλουν σε ποσοστό 60% στην χορήγηση κάθε δανείου, το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων εκτιμάται σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται η χρηματοδότηση κάθε δανείου;

Το σχήμα χρηματοδότησης κάθε δανείου από το Ταμείο έχει ως εξής: το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου προσφέρεται άτοκο από το Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου χορηγείται μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα αυτά εφαρμόζουν επιτόκια μειωμένα κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης από τα κανονικά τους επιτόκια. Παράλληλα, το Ταμείο προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 3% επί του μέρους του δανείου που προέρχεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα για τα πρώτα δύο έτη από την πρώτη εκταμίευση. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση του τελικού κόστους του δανείου για τον δανειολήπτη. Στον δικτυακό τόπο του Ταμείου ή των συνεργαζόμενων τραπεζών μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα με τα μέγιστα προσφερόμενα επιτόκια ανά τράπεζα για την ακριβή ενημέρωση.

Τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει το Ταμείο για την επιχείρηση

Α. Άτοκη Χρηματοδότηση: Το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου προσφέρεται άτοκα, αφού το συγχρηματοδοτεί το Ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι τα δανειζόμενα κεφάλαια αυτού του μέρους δεν επιβαρύνονται με τόκους, μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης για την επιχείρηση.

Β. Επιδότηση Επιτοκίου: Το Ταμείο προσφέρει επιδότηση του επιτοκίου κατά 3% για τα πρώτα δύο έτη από την έναρξη της εκταμίευσης του δανείου. Αυτό μειώνει το επιτόκιο που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα χρηματοδοτούμενα κεφάλαια (60% του δανείου), μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του δανείου.

Γ. Μείωση Επιτοκίων από τις Τράπεζες: Όλα τα Πιστωτικά Ίδρυματα που συμμετέχουν στο Ταμείο υποχρεούνται να προσφέρουν τα δάνεια με επιτόκια τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) χαμηλότερα από τα συνηθισμένα τους επιτόκια, προσφέροντας έτσι ανταγωνιστικότερους όρους στις επιχειρήσεις.

Δ. Οριοθέτηση Εξασφαλίσεων: Η απαίτηση για εξασφαλίσεις από το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% του κεφαλαίου του δανείου. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα επιβαρύνονται με υπερβολικές εγγυήσεις, καθιστ ώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή.

Ανώτατα Όρια Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει διάφορες κατηγορίες δανείων με σκοπό την υποστήριξη των επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Τα διαθέσιμα υποπρογράμματα και τα ανώτατα ποσά δανείων διαμορφώνονται ως εξής:

Υποπρόγραμμα 1: Επενδυτικά Δάνεια

Δράση 1.1: Δάνεια μέσω καθεστώτος De Minimis (Κανονισμός (ΕΕ) 2831/2023). Εύρος δανείων: από 20.000€ έως 1.500.000€.
Δράση 1.2: Δάνεια μέσω Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. ΕΕ 651/2014, Άρθρο 21). Εύρος δανείων: από 20.000€ έως 8.000.000€.

Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Δράση 2.1: Δάνεια μέσω καθεστώτος De Minimis (Κανονισμός (ΕΕ) 2831/2023). Εύρος δανείων: από 10.000€ έως 500.000€.

Διάρκεια Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει δάνεια με διάρκειες που είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), είτε για επενδυτικούς σκοπούς είτε για κεφάλαιο κίνησης. Αναλυτικά, οι διαρκείες των δανείων κατανέμονται ως εξής:

Υποπρόγραμμα 1: Επενδυτικά Δάνεια

Διάρκεια: Από 5 έως 12 έτη. Περιλαμβάνεται επίσης περίοδος χάριτος έως 24 μήνες, κατά την οποία ο δανειολήπτης μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή κεφαλαίου, πληρώνοντας μόνο τόκους ή ακόμα και να μην καταβάλλει καθόλου τόκους, ανάλογα με τους όρους του δανείου.

Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Διάρκεια: Από 2 έως 5 έτη. Σε αυτή την κατηγορία δανείων περιλαμβάνεται επίσης μια περίοδος χάριτος έως 12 μήνες, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τις ταμειακές τους ροές προτού αρχίσουν να αποπληρώνουν το κύριο ποσό του δανείου.

Πως γίνονται οι εκταμιεύσεις των δανείων;

Το ποσό του Δανείου εκταμιεύεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 31.12.2029. Ειδικότερα, στην περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης με τελική ημερομηνία εκταμίευσης σε κάθε περίπτωση την 31.12.2029.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις;

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ενοχικές και/ή εμπράγματες εξασφαλίσεις βάσει των κανόνων της πιστωτικής τους πολιτικής. Το ανώτατο όριο των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητηθεί δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% του ποσού του δανείου.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου;

Το Ταμείο λειτουργεί με βάση διάφορα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων ως εξής:

Για τις δράσεις 1.1 και 2.1: Ισχύει ο Κανονισμός De Minimis (ΕΕ) 2831/2023, που αφορά τις ενισχύσεις μικρού μεγέθους, δηλαδή εκείνες οι οποίες θεωρούνται ότι δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Για τη δράση 1.2: Εφαρμόζεται ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Καν. ΕΕ 651/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με ειδική αναφορά στο άρθρο 21 που αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Πώς υποβάλλει η επιχείρηση το αίτημα χρηματοδότησης;

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο Ταμείο, πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Α. Καταχώριση στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μέσω της ιστοσελίδας https://kyc.hdb.gr/. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και την εκτίμηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση διαβιβάζεται στα επιλεγμένα Πιστωτικά Ιδρύματα για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον εγκριθεί, παρέχεται στον υποψήφιο ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Καταχώρηση του μοναδικού κωδικού στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) μέσω της διεύθυνσης https://app.opske.gr/. Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εξέταση της αίτησης από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Υποβολή της τελικής αίτησης για χρηματοδότηση στο Πιστωτικό Ίδρυμα, όπου έχει ήδη ληφθεί μια μη δεσμευτική προσφορά, για αξιολόγηση της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων.

Δ. Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Εταιρική Διακυβέρνηση) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, διαθέσιμη στο https://esgtracker.hdb.gr/. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα της επιχείρησης για το πρόγραμμα.

Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

AEGEAN BALTIC BANK

ALPHA BANK

ATTICA BANK

EUROBANK

OPTIMA BANK

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Sign Up for
Newsletter