Transactions Advisory

Transactions Advisory
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συναλλαγών

Κάθε επιχειρηματική εξαγορά, συγχώνευση, διάσπαση ή άλλη ενέργεια, προϋποθέτει την απαραίτητη προετοιμασία όλων των συμβαλλόμενων μερών για την λήψη της σωστότερης απόφασης. Ο ρόλος ενός εξειδικευμένου συμβούλου ελεγκτή, είναι απαραίτητος, προκειμένου να διεξάγει την κατάλληλη εργασία και να υποστηρίξει το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών (διαπραγματεύσεις, ειδικοί έλεγχοι, κατάθεση τελικής πρότασης). Μια καλά σχεδιασμένη και δομημένη εργασία από εμπειρογνώμονες, συντομεύει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της CPA, αποτελούμενη από συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φοροτεχνικοί Λογιστές, Δικηγόροι, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι), προσφέρει πλήρη συνδυασμό υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον μιας επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στη CPA και είναι απαραίτητες για την υποστήριξη σας σε διάφορα στάδια συναλλαγών, όπως:

  • Financial Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Legal Due Diligence
  • Διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών
  • Διαπραγματεύσεις
  • Υποστήριξη συμβάσεων
  • Transfer pricing (Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών)

Πιο συγκεκριμένα, η CPA αναλαμβάνει ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης που αφορούν οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, γνωστούς με την παγκόσμια ορολογία ως Due Diligence και οι οποίοι στοχεύουν  σε εξειδικευμένους σκοπούς με προσυμφωνημένες διαδικασίες, ενώ ολοκληρώνονται με τη σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων. Είναι απαραίτητοι σε περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης, αποτίμησης, στοχευμένης επένδυσης, αλλά και σε περιπτώσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές, οι ειδικές αυτές εργασίες απαιτούνται από μετόχους εταιρειών, από δικαστικές ή/και εποπτικές αρχές, από διάφορα θεσμικά πλαίσια, τράπεζες, δημόσιο κλπ, ενώ αποσκοπούν στην εξακρίβωση της χρηματοοικονομικής θέσης, υπόνοιας, ή καταγγελίας κακής διαχείρισης μιας επιχείρησης. Με τους έμπειρους συνεργάτες μας, την απαραίτητη γνώση και τεχνογνωσία σε όλους τους παραπάνω τομείς, αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά οποιοδήποτε έργο υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων!

Sign Up for
Newsletter