Debt Consultants

Debt Consultants
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Χρέους

Οι  Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της CPA παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων σας και προκειμένου να πραγματοποιήσετε τους χρηματοοικονομικούς σας στόχους. Σε χώρες του εξωτερικού, είναι καθημερινό φαινόμενο να εκπροσωπούνται οι εταιρίες από ειδικούς διαπραγματευτές που αναλαμβάνουν πλήρως την διαπραγμάτευση επίλυσης υποθέσεων, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και με απώτερο σκοπό πάντα την πιο συμφέρουσα συμφωνία.

Διαπραγμάτευση &  Συμφωνία μέσω Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Στη σημερινή εποχή, λόγω των μεταβολών που βιώνουμε στην οικονομία και της εναλλασσόμενης ροής των δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα, η επιτυχής αντιμετώπιση οφειλών, προϋποθέτει τη διαχείρισή τους από εξειδικευμένους οικονομικούς συμβούλους. Στη CPA, η προϋπηρεσία των συμβούλων είναι ανάλογη των τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και της αναγνωσιμότητας από το σύνολο της αγοράς. Διασφαλίζουμε την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας, μέσω διαπραγμάτευσης που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα στελέχη μας και η οποία έχει ως κύριους πυλώνες:

 • Την εγγύηση υψηλής συμβουλευτικής υπηρεσίας και ανάληψη διαχείρισης των διαπραγματεύσεων
 • Την ειλικρινή και άρτια τεκμηριωμένη ανάλυση μας για λύσεις που μπορούν να επιτευχθούν και να υλοποιηθούν
 • Τον τεχνικό και στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης της υπόθεσης σας
 • Την αποφυγή συγκρούσεων και λαθών
 • Τη διαχείριση όλου του φάσματος των τραπεζικών χορηγήσεων από τα στελέχη μας

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για ιδιώτες και επιχειρήσεις, δίνει σχετική ευελιξία με την εφαρμογή τριών πυλώνων, της εξυγίανσής μέσω διαμεσολάβησης, της ρύθμισης οφειλών μέσω εξωδικαστικού και τέλος μέσω πτώχευσης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης και τις ανάγκες του κάθε οφειλέτη. Ο θεσμός της «Δεύτερης Ευκαιρίας» που εφαρμόζεται, αφορά σε οφειλέτες με χρέη σε ΑΑΔΕ, ασφαλιστικά ταμεία, τραπεζικά ιδρύματα, λοιπό δημόσιο, οι οποίοι θα πρέπει να ρυθμίσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διαδικασίες και εφόσον δεν το πετύχουν, είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε πτωχευτική διαδικασία και σε ρευστοποίηση της περιουσίας τους. Η σημαντικότητα του νέου πλαισίου, είναι πως για πρώτη φορά θα εφαρμοσθεί στην Ελλάδα πτωχευτικό πλαίσιο και για φυσικά πρόσωπα. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, ο νέος νόμος ενσωματώνει τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό φέρνοντας αλλαγές που σχετίζονται με το μέγεθος τους (τζίρος, οικονομικά μεγέθη, περιουσιακά στοιχεία), την περιουσία των οφειλετών, αλλά και το ποσοστό των πιστωτών που θα κινήσουν την πτωχευτική διαδικασία.

Διαδικασία Διευθέτησης και Ρύθμισης Χρέους

Οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα & νομικές οντότητες), θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους (Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία, δάνεια, ΔΕΚΟ και λοιποί πιστωτές κ.ο.κ) σε μία συνολική ρύθμιση. Η διαδικασία που προτείνει η CPA, είναι πρώτα να αξιολογηθεί το συνολικό χρέος, κατόπιν να προβεί στη αναδιάρθρωση του με τον ενδεδειγμένο τρόπο που θα προτείνουν οι σύμβουλοι ανάλογα με την χρηματοοικονομική δυνατότητα του οφειλέτη και την συνολική του περιουσία. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της αναδιάρθρωσης, οι σύμβουλοι της CPA συνεργάζονται με τις τράπεζες και τη διαχειρίστριες εταιρείες ειδικού σκοπού προκειμένου να εξευρεθεί μία προσήκουσα λύση, η οποία θα κατατεθεί στο τελικό σχέδιο ρύθμισης.  Με αυτή τη μέθοδο, δημιουργείται μία φαρέτρα διαχείρισης των χρεών, σε συνάρτηση του συνολικού εισοδήματος, των χρηματικών ροών και της συνολικής περιουσιακής διάρθρωσης του οφειλέτη, ώστε ο ίδιος, με τη μελέτη βιωσιμότητας που θα υποβάλλει, να μπορέσει να ανταπεξέλθει μελλοντικά στην εξόφληση του συνολικού του χρέους.

Οι διαφορετικές ρυθμίσεις οφειλών του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων επί της ουσίας, θα συγχωνευθούν σε μία, υπό την αυστηρή προϋπόθεση κατάργησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση θα γίνεται εξωδικαστικά και η υποβολή θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ. Με τα στοιχεία που θα αντλεί η πλατφόρμα από τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη (ΑΑΔΕ, τράπεζες, ΕΦΚΑ, κτηματολόγιο κ.λπ.) και κατόπιν επεξεργασίας αυτών από τους πιστωτές, θα προτείνεται ένα δοσολόγιο, το οποίο θα διαφοροποιείται ως προς το ύψος της δόσης, αλλά και τον αριθμό (των δόσεων) για κάθε πιστωτή.

Πτωχευτική Διαδικασία

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει σε πτώχευση, ή δεν έχει άλλη λύση και που τυχόν διαπιστωθεί ότι αποκρύπτει περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι συνεργάσιμος για ρύθμιση, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ρευστοποίηση της περιουσίας του προς αποπληρωμή των πιστωτών. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να τονισθεί, είναι τι θα συμβαίνει με το υπόλοιπο μέρος των χρεών, εφόσον δεν καλυφθούν δηλαδή μετά τη πτώχευση.

Συγκεκριμένα:

Στην περίπτωση που η αξία της περιουσίας υπολείπεται των χρεών, το υπόλοιπο μέρος των οφειλών θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Διαγραφή (κούρεμα) του υπολοίπου των χρεών που θα μείνει μετά και τη ρευστοποίηση από τους πιστωτές της περιουσίας, προβλέπεται στο νέο πτωχευτικό και δίνεται σε όσους πραγματικά δεν έχουν εισοδήματα και περιουσία και εφόσον «δεν λειτούργησαν με δόλο». Δε δίνεται όμως σε όσους μπορούσαν να εξυπηρετούν τα χρέη τους ρυθμίζοντάς τα και δεν το έπραξαν συνειδητά (οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές).

Μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας και για ένα χρονικό διάστημα, ο πρώην οφειλέτης θα καθαρίσει εντελώς από τη «στάμπα» των χρεών και θα μπορεί -εφόσον έχει εισόδημα- ακόμη και να ξανά δανεισθεί. Επί της ουσίας, αποκτά εκ νέου πιστοληπτική ικανότητα. Να σημειωθεί επίσης, πως σε περίπτωση πτώχευσης, ο δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την κύρια κατοικία του στον Φορέα Απόκτησης και να την επαναμισθώσει από αυτόν, με τη διάρκεια μίσθωσης μάλιστα να ορίζεται στα 12 έτη. Όταν ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται την μεταβίβαση της κυριότητας, καταβάλλοντας τίμημα ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως μισθώματα όμως, δεν αφαιρούνται από το τίμημα της επαναγοράς. Τέλος να σημειωθεί, πως εφόσον ο δικαιούχος κριθεί ως ευάλωτο πρόσωπο, θα δικαιούται στεγαστικό επίδομα.

Υπηρεσίες ​Διαχείρισης Χρέους CPA

 • Ανάλυση δεδομένων προς αποτύπωση της ακριβής οικονομικής δυνατότητας​ ή πιστοληπτικής ικανότητας ανά υπόθεση
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση προτάσεων για τη διευθέτηση χρεών και τη λήψη ευνοϊκ​ής απόφασης
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ των οφειλετών και πιστωτών με στόχο την καλύτερ​η δυνατή συμφωνία
 • Πλήρης εκπροσώπηση υποθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών Εξωδικαστικού Μηχανισμού ​Ρ​ύθμισης ​Ο​φειλών και «Δεύτερης Ευκαιρίας»​,​ σύμφωνα με τον Ν.4738/20
 • Ελεγχόμενη ένταξη στην πτωχευτική διαδικασία με στόχο την εξάλειψη των συνολικών χρεών
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης​,​ προσαρμοσμένες σ​ε πολυμερείς διαπραγματεύσεις με έμφαση στις ιδιαιτερότητες ​σχέσεων οφειλέτη ​-​ δανειστή
 • Αναδιάρθρωση χρεών και επιχειρήσεων με κατάρτιση μελέτης βιωσιμότητας

Sign Up for
Newsletter