Accounting, Tax & Payroll

Accounting, Tax & Payroll
Λογιστικές, Φορολογικές & Μισθολογικές Υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ταχύτητα, ευελιξία και ακεραιότητα και εντός των πλαισίων που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, αυξάνει την πολυπλοκότητα των φορολογικών και λογιστικών κανόνων, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο μισθοδοσίας και εργατικών θεμάτων είναι επίσης αρκετά πολύπλοκο και η συχνότητα των τροποποιήσεων του μεγάλη. Γι’ αυτό και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η CPA διαθέτει έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ώστε η κάθε οντότητα να εμφανίζει τη σωστή συνολική λογιστική, φορολογική και εν γένει επιχειρηματική εικόνα και να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Επιπλέον, τα στελέχη μας του τμήματος HR, διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε θέματα εργατικού δικαίου και λόγω της συνεχούς εκπαίδευσής τους, είναι  πάντα ενήμερα για την ισχύουσα νομοθεσία.

“Be proactive in identifying and preventing potential problems”, είναι το πλαίσιο πάνω στον οποίο τα στελέχη της CPA εργάζονται.   

Οι κυριότερες προσφερόμενες υπηρεσίες μας στον τομέα, είναι:  

 • Μηνιαία τήρηση λογιστικών αρχείων σε φορολογική και λογιστική βάση
 • Παρακολούθηση και τήρηση των συναλλαγών MyData
 • Παρακολούθηση και εποπτεία λογιστηρίων
 • Σύσταση εταιριών και οργάνωση λογιστικών συστημάτων
 • Παροχή φορολογικών και λογιστικών συμβουλών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μετατροπή σε Δ.Π.Χ.Α (IFRS) ή σε Ε.Λ.Π
 • Εφαρμογή Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός
 • Φορολογία Φυσικών προσώπων
 • Κατάρτιση Φακέλου Ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες στο Γ.Ε.Μ.Η
 • Reporting σε τράπεζα της Ελλάδας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες & Πραγματικών Δικαιούχων
 • Κατάρτιση εξαμηνιαίων & ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
 • Υποβολή ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων (Δήλωσης Φόρου εισοδήματος, Ε9,κλπ)
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων & ειδικών θεμάτων φορολογικών αντικειμένων.
 • Ενδικοφανείς προσφυγές
 • Έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας & διαχείριση αρχείων
 • Προετοιμασία αρχείων πληρωμής μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ταμείων
 • Σύνταξη ψηφιακού αρχείου εργαζομένων και συμβάσεων
 • Υποβολή ΑΠΔ, καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας και εντύπων ΟΑΕΔ
 • Υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και Επιθεώρησης Εργασίας
 • Προετοιμασία της ετήσιας συνοπτικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα απασχόλησης.

Sign Up for
Newsletter