Εταιρική διακυβέρνηση σε καιρούς ESG

Οι σύγχρονες συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ESG εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς τόσο το οικονομικό και το επιχειρηματικό, όσο και το φυσικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις. Γι’ αυτό και η υιοθέτηση σχετικών κανόνων, νόμων και διαδικασιών, αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα πια, αλλά μονόδρομο.

Άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA

Το πλαίσιο ESG

Οι άξονες ESG (Environmental, Social and Governance) είναι εκείνοι που καθορίζουν πλέον τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το μέλλον των επενδύσεων. Αναφέρονται σε ένα σύνολο προτύπων που καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας εταιρείας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση και τα οποία ακολουθούν τις δεσμεύσεις της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα και αειφόρο ανάπτυξη. Οι επιδόσεις ESG λοιπόν θα λαμβάνονται πια υπόψη από επενδυτές και καταναλωτές, προσδίδοντας μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα μάλιστα την Παγκόσμια Μελέτη Επενδυτών του 2021, πάνω από το 57% των επενδυτών παγκοσμίως ανέφεραν ότι τα κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή αυστηρών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτήριων στην εφοδιαστική αλυσίδα και η συμμετοχή κατ’ ελάχιστου ποσοστού 25% των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια, θεωρούνται σήμερα προαπαιτούμενα από τράπεζες και επενδυτές!

Το μονοπάτι της βιώσιμης χρηματοδότησης

Με τον Κανονισμό 2019/2088 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), οι επιχειρήσεις καλούνται να γνωστοποιούν μια σειρά από πληροφορίες, όπως οι πολιτικές που εφαρμόζουν για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων και τις ασφαλιστικές συμβουλές που παρέχουν, αλλά και πληροφορίες για τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας, τις δυσμενείς δηλαδή επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων ως προς την αειφορία. Ήδη, οι επόπτες των μεγάλων τραπεζών εργάζονται πάνω στην εύρεση μεθόδων μέτρησης και τρόπων αξιολόγησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να ελέγχεται αν μια εταιρεία πληροί τους κανονισμούς ή όχι και σε ποιον βαθμό. Η βαθμολόγηση αυτή στη συνέχεια, θα αποτυπώνεται στην Score Card (κάρτα βαθμολόγησης) κάθε επιχείρησης, αποδεικνύοντας αν η επιχείρηση πληροί πράγματι τις προδιαγραφές για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα και λήψη δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνοπτικά τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης για τις εταιρίες

  • Οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ESG σχέδια και στρατηγικές
  • Κριτήρια και δείκτες (KPIs)που βασίζονται σε Κανονισμούς για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Ταξινομία της ΕΕ, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάληψης πιστώσεων και αξιολόγησης των επενδύσεων τραπεζών, ιδρυμάτων και ταμείων
  • Η μετάβαση στα κριτήρια ESG σας βοηθά να έχετε καλύτερη εικόνα επιδόσεων, συνεπώς καλύτερη εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση της εταιρίας σας
  • Η πράσινη χρηματοδότηση, τα κοινωνικά και αειφόρα ομόλογα, είναι ήδη από τα πιο δημοφιλή εργαλεία χρηματοδότησης σήμερα
  • Πετυχαίνετε τη διατήρηση και επέκταση των εσόδων σας, μέσω της διαφάνειας που επιδεικνύετε και των σταθερών σχέσεων που αναπτύσσετε με συνεργάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές και φυσικά, τους πελάτες
  • Ειδικά μετά την πανδημία, αποτελεί ευκαιρία και στρατηγική που δύναται να οδηγήσει σε περισσότερο πράσινες και ανθεκτικές οικονομίες, ένα μείζον και κρίσιμο ζητούμενο πια, παγκοσμίως