Ιδιοπαραγόμενα Περιουσιακά Στοιχεία & Κόστος Δανεισμού

Ιδιοπαραγόμενα Περιουσιακά Στοιχεία & Κόστος Δανεισμού

Ιδιοπαραγόμενα Περιουσιακά Στοιχεία & Κόστος Δανεισμού Το παρόν άρθρο, αποτελεί απόσπασμα του βιβλίου του Δημήτρη Δημητρίου: “Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική και Φορολογική βάση” . Ιδιοπαραγόμενα περιουσιακά στοιχεία (self-constructed assets): Περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται είτε από την ίδια την οντότητα, είτε από ένα τρίτο μέρος, είτε από κοινού από την οντότητα και ένα τρίτο μέρος, για…