Τα 8 απαραίτητα βήματα για ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Του Δημήτρη Δημητρίου, CΕΟ & Ιδρυτή της CPA.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ, 500 εκ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» θα διοχετευθούν ως εγγύηση για το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προκειμένου οι συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα ελληνικές εμπορικές τράπεζες να χορηγήσουν -από τις αρχές του 2023- επενδυτικά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς τα δάνεια αυτά είναι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ και έρχονται σε μια δύσκολη ομολογουμένως οικονομική συγκυρία για τις ΜμΕ, αποτελώντας ελπίδα και αρωγό.

Υπενθυμίζω εδώ, ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΤΑΑ καλύπτει κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, το τραπεζικό ίδρυμα που εμπλέκεται δανειοδοτεί με 30%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή, καλύπτει τουλάχιστον το 20%. Επίσης, προκειμένου να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα χρειάζεται να είναι συμβατό με κάποια από τις εξής 5 κατηγορίες:

  • Επενδύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον
  • Επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και έρευνα
  • Επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια
  • Επενδύσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες μάλιστα μεγαλώνουν το μέγεθος των επιχειρήσεων, βοηθώντας ιδιαίτερα τις μικρές και ΜμΕ να αυξήσουν τις πιθανότητες τους στο δρόμο προς την έγκριση.

Τα 8 βήματα που θα προκρίνουν ή θα σας κοστίσουν την έγκριση

Τα βήματα όμως που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε και είτε θα προκρίνουν το επενδυτικό σας σχέδιο ή ενδέχεται να σας κοστίσουν την έγκριση, είναι:

1 Να σιγουρευτείτε ότι το σχέδιο σας αποτυπώνει ακριβές ποσοστό στον προϋπολογισμό του για δαπάνες πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

2. Να ικανοποιείται η Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καμία από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν, δε θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

3. Να φροντίσετε το σχέδιο που θα υποβάλετε να αποτιμάται ως κερδοφόρο και βιώσιμο! Το πλεονέκτημα του χαμηλού επιτοκίου των δανείων του ΤΑΑ, συνδέεται ευθέως με τον όρο να είναι βιώσιμη η επένδυση.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, το παρεχόμενο επιτόκιο να είναι συμβατό με τον σχετικό κανόνα για τις κρατικές ενισχύσεις.

5. Να μην υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης ή του ίδιου επενδυτικού έργου από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.

6. Να διασφαλίσετε τη Μη Σύγκρουση Συμφερόντων. Η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων, υποβάλλεται από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο στάδιο έγκρισης, υλοποίησης και ελέγχου των έργων του Ταμείου.

7. Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στοιχείων σε όλα τα στάδια και καμία υποψία απάτης ή διαφθοράς.

8. Τα καλά αντανακλαστικά και η άμεση προετοιμασία. Τα έργα του Ταμείου έχουν deadline το 2026, συνεπώς απαιτείται ταχύτητα και αρτιότητα στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων και επενδυτικών σας φακέλων!

Να γνωρίζετε τέλος, ότι την επιλεξιμότητα των επενδύσεων επικυρώνουν Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο του ΥΠΟΙΚ και οι οποίοι θα ελέγχουν τη συμβατότητα των σχεδίων σε σχέση με κάθε τεθείσα απαίτηση.