Τι είναι οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας και πως σας βοηθάνε με τα χρέη σας!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών ή πτώχευσης, η διαχείριση υποθέσεων οφειλετών, μπορεί πλέον να αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα, όπως είναι οι πχ οι δικηγορικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια όπως ορίζει ο νόμος, τα εν λόγω γραφεία να απασχολούν τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο διαχειριστή αφερεγγυότητας. Τί είναι όμως αυτοί οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας;

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Πρέπει να ξέρετε, ότι οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, ασκούν άκρως σημαίνοντα καθήκοντα στο πλαίσιο του νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Αναλυτικότερα αναλαμβάνουν:

  1. Υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού: Εργάζονται προς όφελος των εταιρειών, έτσι ώστε να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη τους δημόσιους λειτουργούς των πιστωτών. Επιπλέον, προσλαμβάνονται από τους χρηματοδοτικούς φορείς για να παρέχουν γνωμοδότηση για μεγάλες οφειλές και απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων:Διορίζονται από το δικαστήριο ως ειδικοί εντολοδόχοι, με αρμοδιότητα να ασκούν ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης μιας επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης οφειλών. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων, ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους, προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης και για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκ. ευρώ.
  3. Υποθέσεις πλήρους διαγραφής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας: Σε αυτή την περίπτωση, οι διαχειριστές αφερεγγυότητας διορίζονται από το δικαστήριο ως σύνδικοι, με αρμοδιότητα να εκποιήσουν επιμέρους τμήμα ή το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη και ακολούθως να διανείμουν τα ποσά που προκύπτουν στους διεκδικούντες πιστωτές. Αναλαμβάνουν δηλαδή τη διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη και μεσολαβούν ανάμεσα στον οφειλέτη και στους πιστωτές, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ρευστοποίησης της.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι οι διαχειριστές αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, η οποία συστάθηκε την 21.4.2021 και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η τελευταία είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας στους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας.

Ο ειδικός ρόλος των Ορκωτών Λογιστών

Από τα φυσικά πρόσωπα ή σχήματα που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς, είναι και οι ανεξάρτητοι Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές. Στο Ν. 4738/2020 ανατίθεται αυξημένος ρόλος στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, τόσο σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού, όσο και στις διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και τέλος, στην υπαγωγή και εκτέλεση διαδικασιών πτώχευσης.

Και εδώ ακριβώς, στην πτώχευση δηλαδή, κρύβεται δυστυχώς το αγκάθι του νέου πτωχευτικού νόμου και πρέπει να σημειωθεί αυτό. Ποιο είναι; Η πτώχευση, μπορεί να σημαίνει μεν διαγραφή των οφειλών, οδηγεί όμως σε άμεση ρευστοποίηση της περιουσίας των οφειλετών όταν υπάρχει, η δε προστασία της πρώτης κατοικίας καταργείται και δεν υφίσταται πλέον! Καθώς λοιπόν αυτές οι εξελίξεις μπορούν να αποβούν άκρως σοκαριστικές και σκληρές για τους οφειλέτες, καλό θα ήταν να πάρουν συμβουλές για την υπόθεσή τους από εξειδικευμένους σε τέτοια θέματα επαγγελματίες, όπως είναι οι Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές, ώστε να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του προβλήματός τους, επιλέγοντας τα σωστά βήματα, με το μικρότερο δυνατό κόστος.