Οι Εταιρικές Αναφορές γίνονται βάση για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε επενδυτές και επιχειρήσεις

Η CPA απαντά στις προκλήσεις της εποχής συμβάλλοντας στα επόμενα βήματα των επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική κοινότητα διανύει μια εποχή συνεχών εξελίξεων και καθώς το περιβάλλον  αβεβαιότητας παραμένει, η λεπτομερής πληροφόρηση είναι απαραίτητη για τους επενδυτές ώστε να δείξουν εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό. Αυτή η πληροφόρηση πλέον περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από μια χρηματοοικονομική αναφορά, που ενδεχομένως μέχρι σήμερα ήταν αρκετή για να πείσει ή να αποτρέψει σχετικά με μια επενδυτική κίνηση.

Καθώς αποδεικνύεται ότι οι οικονομικές οντότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, η υγιής λειτουργία τους βασίζεται σε μια σειρά από προϋποθέσεις που αποδεικνύουν την υπεύθυνη στάση τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και το ευρύτερο πλαίσιο που τις περιβάλλει. Με αυτό το δεδομένο οι χρηματοοικονομικές αναφορές γίνονται κομμάτι της εταιρικής αναφοράς που περιλαμβάνει εκτός από τα οικονομικά στοιχεία μια σειρά από επιπλέον πληροφορίες, όπως η βιωσιμότητα η οποία κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι γεγονός πως πολλοί παράγοντες – από επενδυτές, προμηθευτές αλλά και φορείς ή μέλη του κοινωνικού συνόλου – αναζητούν διαβεβαιώσεις σχετικά με την εταιρική ευθύνη μιας οντότητας, έτσι όπως εκφράζεται στην κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή της.

Μέσα σε ένα τέτοιο απαιτητικό περιβάλλον διασφαλίσεων, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ανάγκη για αξιόπιστα δεδομένα και η συμμόρφωση με διάφορες κανονιστικές προϋποθέσεις. Να σημειώσουμε, εξάλλου ότι τα πλαίσια προτύπων διαφοροποιούνται σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προσχέδια προτύπων του ISSB που επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση της οντότητας, ενώ στην άλλη πλευρά, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) περιλαμβάνουν την έννοια του «double materiality», που σημαίνει ότι λαμβάνει υπ’ όψη τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην οντότητα, αλλά και αντίστροφα: τον αντίκτυπο της οντότητας στο περιβάλλον. Πέραν των διαφορετικών πλαισίων, είναι επίσης σημαντική η κατανόηση του προτύπου που αφορά την κάθε εταιρεία (αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση των ευρωπαϊκών κανόνων οι οποίοι έχουν εφαρμογή και σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτές διατηρούν σημαντική δραστηριότητα και διαθέτουν κάποια θυγατρική ή υποκατάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Είναι σαφές, λοιπόν ότι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά τις αναφορές βιωσιμότητας που πρέπει να δημοσιεύονται καθώς ακόμα και η συλλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων αποτελεί μια υπόθεση που απαιτεί ακρίβεια και αξιοπιστία. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε πληροφορίες που ξεπερνούν την χρηματοοικονομική αναφορά και μπορούν να προέρχονται από εξωτερικές πηγές, των οποίων η διαφάνεια και η αξιοπιστία πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Αν και η οικονομική πληροφορία παραμένει, ο πυρήνας της εταιρικής αναφοράς, οι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη συνολική επίδοση μιας εταιρείας συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Οι εταιρικές αναφορές που εξασφαλίζει η CPA απευθύνονται στα εσωτερικά όργανα της κάθε επιχείρησης, όσο και στους εξωτερικούς φορείς που αναζητούν διασφαλίσεις. Επικοινωνώντας με τη διοίκηση και μεταφέροντας τα ολοκληρωμένα report που συντάσσονται με σύγχρονα εργαλεία και με βαθιά γνώση της αγοράς, των συνθηκών που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο περιβάλλον, αλλά και του νομοθετικού πλαισίου, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κάθε οργανισμού, τα περιθώρια κερδοφορίας που παρουσιάζονται, τις καλές πρακτικές που αποδίδουν αλλά και τις εσφαλμένες κινήσεις που πρέπει να αποφεύγονται στο μέλλον. Όλα αυτά τα δεδομένα γίνονται οδηγός για τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης εξασφαλίζοντας τη θέση της μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της οικονομίας.

Απ’ την άλλη πλευρά, εκείνη της διασφάλισης προς δυνητικούς επενδυτές ή πιθανούς συνεργάτες που θα αναβαθμίσουν την απόδοση της επιχείρησης, μέσα από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εταιρικής αναφοράς η CPA προτείνει λύσεις και μεθόδους που μπορούν να βελτιώσουν την επίδοση της κάθε οντότητας ώστε να αποκτήσει μια εικόνα που θα γίνει πόλος έλξης για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Η μακρά εμπειρία και η εγκυρότητα των Ορκωτών Λογιστών της CPA αποτελεί βάση για συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, την παρουσίασή τους με τρόπο κατανοητό και τελικά τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στις επιχειρήσεις οι οποίες υπηρετούν τον ρόλο τους ως κομμάτια της σύγχρονης κοινωνίας.