Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου για λιγότερο πολύπλοκες οντότητες: Μια νέα αλλαγή στον Έλεγχο Μικρών Επιχειρήσεων

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου για τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων (ISA for LCE), που δημοσιεύθηκε από το IAASB στις 6 Δεκεμβρίου 2023, εισάγει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη διαδικασία των ελέγχων. Αυτό το πρότυπο, που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων, διασφαλίζει την απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα και η εγκυρότητα της διαδικασίας. Αναγνωρίζοντας την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ως λιγότερο πολύπλοκες, το ISA for LCE ανοίγει νέους δρόμους για την ακριβή εκπροσώπηση των οικονομικών καταστάσεων τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην οικονομική αναφορά.

Οι συνεργάτες της CPA μπορούν να σας καθοδηγήσουν μέσα στις νέες αλλαγές και να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις νέες απαιτήσεις, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας στo CPA website.