Εποχή Αλλαγής στη Δημόσια Λογιστική: Το Νέο Λογιστικό Πλαίσιο του ΠΔ 54/2018

Μετάβαση σε Σύγχρονες Λογιστικές Πρακτικές για την Ενίσχυση Διαφάνειας και Λογοδοσίας στον Δημόσιο Τομέα

Η εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου για τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην λογιστική διαχείριση των δημοσίων φορέων στην Ελλάδα. Αυτή η αλλαγή επιδιώκει να εναρμονίσει την παρακολούθηση και απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων του δημοσίου με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα EPSAS (EUROPEAN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS), επιτρέποντας έτσι πιο διαφανή και αξιόπιστη πρόσβαση στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Το νέο πλαίσιο αντικαθιστά τα προηγούμενα λογιστικά συστήματα και εισάγει ολοκληρωμένες και ενημερωμένες λογιστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών και Μεταβολής Καθαρής Θέσης. Επίσης, το νέο πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την τήρηση ενιαίου λογιστικού συστήματος για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με στόχο την ακριβή καταγραφή και απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το ΠΔ 54/2018 εισάγει ένα νέο διπλογραφικό σύστημα λογιστικής και ένα ενιαίο σχέδιο λογαριασμών που καλύπτει τόσο την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσο και τη γενική λογιστική. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς θα ακολουθούν μια ομοιογενή λογιστική διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών αναφορών.

Το νέο λογιστικό πλαίσιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη όπως η βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου, η αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και η εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα. Οι φορείς θα ωφεληθούν από μια πιο συστηματική και ενιαία προσέγγιση στη διαχείριση των οικονομικών τους, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία προς τους πολίτες και τις ανώτερες αρχές

Στην CPA αναγνωρίζουμε πλήρως την ανάγκη για διαρκή εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες λογιστικές προκλήσεις, ειδικά στον δημόσιο τομέα. Με εμπειρία και εξειδίκευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS), η ομάδα μας παρέχει ποικιλία συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών που στοχεύουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και προκλήσεις των δημόσιων φορέων.

Με ειδική έμφαση στις νέες διατάξεις του ΠΔ 54/2018, η CPA υποστηρίζει τους δημοσίους φορείς στην εύρυθμη μετάβαση προς το νέο λογιστικό πλαίσιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξερευνήσετε πώς μπορούμε να σας στηρίξουμε στην εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου.