Οι επιχειρήσεις γίνονται μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή

H CPA καθοδηγεί τις πράσινες επενδύσεις για μια πιο βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία και την ανθρώπινη ευημερία είναι κάθε χρόνο πιο ορατές αλλά και πιο απειλητικές. Η σημασία της άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της περιβαλλοντικής κρίσης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή στον πλανήτη, είναι πιο καθοριστική από ποτέ και ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να κάνει βήματα ζωτικής σημασίας ώστε από μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της λύσης.

Η αειφόρος ανάπτυξη, η δημιουργία μιας οικονομίας που βασίζεται σε παραγωγικές δυνάμεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι πρακτικές που αξιοποιούν τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας γίνονται προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, είναι σαφές πλέον ότι κάθε οργανισμός οφείλει να τιμά την κοινωνία πάνω στην οποία στηρίζεται εκφράζοντας με ουσιαστικό τρόπο την ευαισθησία του προς τις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι τράπεζες, τα κεφάλαια, οι ίδιες οι κυβερνήσεις συμπλέουν προς την κατεύθυνση των πράσινων επενδύσεων με χορηγήσεις που βοηθούν κάθε επιχείρηση να αναλάβει το χρέος που της αναλογεί αλλάζοντας τα δεδομένα. Τα δεδομένα που σήμερα μοιάζουν απογοητευτικά για το μέλλον, αν δεν λάβουμε όλοι άμεσα δράση. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε η οικονομία να λειτουργήσει ως όχημα ανάπτυξης και όχι ως παράγοντας καταστροφής.

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω διαφόρων τρόπων:

Μείωση εκπομπών: Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις δραστηριότητές τους, όπως την προσαρμογή βιώσιμων τεχνολογιών, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αειφορία και κυκλική οικονομία: Οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν την αειφορία στις δραστηριότητές τους, μειώνοντας τη χρήση πεπερασμένων πόρων και προωθώντας την κυκλική οικονομία, δηλαδή την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Κοινωνική ευθύνη: Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης προς τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται, προάγοντας την προστασία του περιβάλλοντος και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καινοτομία και έρευνα: Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύουν στην καινοτομία και την έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων που θα συμβάλουν στην αειφορία και την προστασία του κλίματος.

Επιπλέον, μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον καταναλωτισμό και τις συνήθειες των καταναλωτών προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές και στρατηγικές στις λειτουργίες τους για να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη και τις μελλοντικές γενεές.

Στην πορεία προς την αξιοποίηση των απαραίτητων κεφαλαίων και χορηγήσεων, ώστε να γίνουν ουσιαστικές πράσινες επενδύσεις οι επιχειρήσεις χρειάζονται την κατάλληλη καθοδήγηση. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CPA αναδεικνύονται ως κρίσιμοι σύμμαχοι στην προσπάθεια για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία. Η εξειδίκευση στον χώρο των επενδύσεων, αλλά και η γνώση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την περιβαλλοντική πολιτική εξασφαλίζουν μια σημαντική βοήθεια, απαραίτητη σε κάθε οργανισμό που θέλει να αξιοποιήσει πράσινη χρηματοδότηση.

Η άψογη προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, η αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με τον κλιματικό της αντίκτυπο, αλλά και η αναγνώριση και καταγραφή πιθανών κινδύνων και σημαντικών ευκαιριών, είναι ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει η CPA σε κάθε εταιρεία που θέλει να κάνει το βήμα προς ένα πράσινο μέλλον. Απ’ την άλλη, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι εγγυώνται πως οι επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αειφορίας και τους διεθνείς κλιματικούς στόχους τοποθετώντας τους πελάτες τους στον χάρτη με τις βιώσιμες πρακτικές.

Η CPA υποστηρίζει τις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της παροχής συμβουλών για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Οι υπηρεσίες επεκτείνονται και στις χρηματοοικονομικές δομές των επιχειρήσεων καθώς παρέχονται συμβουλές και εξετάζονται οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Οι προσπάθειες της CPA για την προώθηση της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό κόσμο είναι καθοριστικές για την αναμόρφωση της οικονομικής πορείας με άξονα τον σεβασμό στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας το μέλλον μας.