Χάραξη στρατηγικής και εκπαίδευση του προσωπικού, βασικά εργαλεία για την εφαρμογή των κριτηρίων ESG

Του Δημήτρη Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, CPA

Ο CFO μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην εταιρεία του ακολουθώντας προσεγγίσεις όπως η ολοκληρωμένη στρατηγική που να καθορίζει σαφείς στόχους ESG και να ορίζει μέτρα για την επίτευξή τους, η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις οικονομικές αποφάσεις, η παρακολούθηση και μέτρηση των επιδόσεων της εταιρείας σε σχέση με τα κριτήρια ESG, καθώς επίσης η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατανοούν την αξία και τη σημασία των κριτηρίων ESG.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CFO αντιμετωπίζει κινδύνους που εντοπίζονται σε διάφορους τομείς και πρέπει να τους διαχειριστεί με επιδεξιότητα. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως η αλλαγή του κλίματος, η εξάντληση φυσικών πόρων και η ρύπανση, απαιτούν αξιολόγηση και υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Οι κοινωνικοί κίνδυνοι, που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασιακή ασφάλεια, τη δίκαιη αμοιβή και τις κοινωνικές ανισότητες, απαιτούν την τήρηση υψηλών προτύπων κοινωνικής ευθύνης. Οι κίνδυνοι διακυβέρνησης, όπως η έλλειψη διαφάνειας και η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας, απαιτούν ισχυρή διακυβέρνηση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις πρακτικές που αφορούν τη διαφάνεια και την ευθύνη.

Με την υιοθέτηση πρακτικών όπως η ανάλυση κινδύνων, η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς και η αναφορά και διαφάνεια, ο CFO μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους και να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο CFO μπορεί να αξιοποιήσει τις αρχές ESG για την ανάπτυξη και κερδοφορία της εταιρείας, καθώς και για το ευρύτερο όφελος του τρίπτυχου ESG. Καταρχάς, ο CFO μπορεί να επιτύχει αυτό μέσω καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ενσωμάτωση των αρχών ESG δημιουργεί ευκαιρίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.

Επιπλέον, η εφαρμογή των αρχών ESG συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας. Μειώνοντας την κατανάλωση πόρων μπορεί να επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εφαρμογή των αρχών ESG μπορεί επίσης να βοηθήσει την εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο και αγορές. Οι επενδυτές και οι χρηματοδοτικοί φορείς ολοένα και περισσότερο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια ESG κατά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων για επενδύσεις και δάνεια. Η εφαρμογή αυτή δημιουργεί μια ενισχυμένη σχέση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκαλώντας θετικές αντιδράσεις και βελτιώνοντας τη φήμη της εταιρείας.