Δικαιούχοι, Ποσά & Κατηγορίες Ενισχύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Ν.4887/2022 (Μέρος 2ο)

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στο νέο αναπτυξιακό Ν.4887;

Το κυριότερο σημείο του νόμου, είναι φυσικά τι άλλο, οι δικαιούχοι! Αυτοί πρέπει να είναι φορείς είτε εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια ή να έχουν υποκατάστημα εντός της, καθώς και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών
 • Αστικοί Συνεταιρισμοί
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν τους έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών, αλλά και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους από δημόσιους πόρους
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 200.000 ευρώ (μόνο όμως για το καθεστώς «Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια)»

Πρέπει επιπροσθέτως να ξέρετε, ότι κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, ενώ γενικότερα στο 25% του ενισχυόμενου κόστους, απαγορεύεται να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Με το νόμο 4887/2022, επιχορηγούνται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και αναλυτικότερα δαπάνες για:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών τους χώρων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμού επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, των οποίων αποκτάται η χρήση.
 • Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων(όχι κτίρια), αλλά και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται επενδυτικές δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, πχ

 • Δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, όπως και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Σημειώνεται, ότι σε ότι αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δε μπορούν να υπερβούν το 30% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι κι αυτός ο νόμος δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθιστώντας τους αρμόδιους για την αξιολόγηση και τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων και ειδικότερα σε σχέση με τη συμβατότητα τους  επί των ρητών προϋποθέσεων χρηματοδότησης.