Δικαιούχοι, Ποσά & Κατηγορίες Ενισχύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Ν.4887/2022 (Μέρος 1ο)

Του Δημήτρη Δημητρίου, CΕΟ της CPA.

Σε μια περίοδο που επαγγελματίες και επιχειρήσεις ταλανίζονται από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία και εντείνει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887 αποτελεί σίγουρα ένα χρήσιμο εργαλείο και ανάχωμα, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά και γρήγορα. Είναι σπουδαίο μάλιστα, το ότι με το νέο νόμο επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αξιολόγηση τους εντός 45 ή ακόμη και εντός 30 ημερών για περιπτώσεις που κρίνεται ότι χρήζουν αμεσότερης αξιολόγησης! Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι όσες είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Προβλέπεται επίσης ειδικό καθεστώς για το νέο επιχειρείν, μέσα στο οποίο υπάγονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ποιους αφορά όμως ο εν λόγω νόμος, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και τι ποσά δίνει; Θα τα απαντήσουμε όλα παρακάτω.

Ο σκοπός του Ν. 4887

Ο νέος νόμος λοιπόν του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», φιλοδοξεί να στηρίξει υπάρχουσες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις και να προωθήσει ένα πιο αειφόρο και καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τους οικονομικούς κλάδους που επιδοτεί και είναι μεταξύ άλλων: ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, η απασχόληση με εξειδικευμένο προσωπικό, η πράσινη μετάβαση, το νέο και καινοτόμο επιχειρείν, η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και γενικότερα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι κατηγορίες των επενδύσεων  

Ο ν. 4887/2022 θεσπίζει 13 κατηγορίες επενδύσεων που θα ενισχυθούν και είναι οι κάτωθι:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360° 

Τα 5 είδη των ενισχύσεων

Είναι ενδιαφέρον και σημαντικό, το ότι για επενδυτικά έργα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προβλέπεται η επιλογή ανάμεσα σε επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Ουσιαστικά δηλαδή, η χρήση του κινήτρου της επιχορήγησης καταργείται για επενδύσεις μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με προφανή σκοπό αυτές να οδηγηθούν σε ανταποδοτικές επενδύσεις, απολαμβάνοντας το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Παρέχονται τα εξής είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, που σημαίνει απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών που θα έχει η επιχείρηση

β. Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (γνωστή αλλιώς ως leasing)

δ. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, δηλαδή κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και σχετίζονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένα της δράσης «Νέο Επιχειρείν».

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Στο χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων τώρα, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 50% έως 75%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 40% έως 60% και για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% έως 50%. Σε σχέση δε με τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων,  το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 ευρώ, με εξαίρεση συγκεκριμένα καθεστώτα που αναφέρονται στο Μέρος Β’ του νόμου και ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό (στο παρόν άρθρο κάνουμε συνοπτική αναφορά). Επίσης, οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δε μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (με την επιφύλαξη των περιορισμών που θα βρείτε στο άρθρο 4 του Γ.Α.Κ.).