Κρίσιμα ερωτήματα για την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων (μέρος 1ο)

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες διανύουν ακόμη μία δύσκολη χρονιά, με τον ένα επιχειρηματικό κίνδυνο να διαδέχεται τον επόμενο και εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης, είναι σημαντικό να θυμίσουμε κάποια από τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να  διασωθούν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Ένα από αυτά είναι η εξυγίανση και αναδιάρθρωση, διαδικασίες οι οποίες έχουν επανέλθει μάλιστα στο προσκήνιο σαν αναπόσπαστο μέρος του νέου πτωχευτικού μας κώδικα. Πού αποσκοπούν; Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας των εταιρειών και στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους, τόσο ως προς το Δημόσιο, όσο και προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και άλλους πιστωτές. Αλλά ας δούμε αναλυτικότερες πληροφορίες παρακάτω για την Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση, μέσα από κρίσιμα ερωτήματα και απαντήσεις.

Τι ακριβώς είναι η Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση;

Η Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση είναι αναβαθμισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται ευθέως ανάλογα με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Πρέπει να ξέρετε, ότι η βιωσιμότητα μίας οντότητας είναι τόσο στατική (ιστορική), όσο και δυναμική (μελλοντική). Η πρώτη, η στατική, εξαρτάται από τις επιδόσεις του παρελθόντος και την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη, συνδέεται με τις προοπτικές του μέλλοντος, δηλαδή τα προβλεπόμενα και τεκμηριωμένα οικονομικά στοιχεία της. Επιπλέον όμως, μέσω του νέου καθεστώτος διευθέτησης οφειλών του Ν.4738/2020, οι εν λόγω διαδικασίες αποτελούν εργαλείο διαχείρισης οφειλών, με το οποίο οι επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς κάθε είδους πιστωτή, όπως π.χ. δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, προμηθευτές και εργαζόμενοι.

Εφαρμόζονται δηλαδή όταν μια επιχείρηση βρίσκεται σε προπτωχευτικό στάδιο;

Όπως προαναφέρθηκε, η αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων είναι πράγματι μέρος της προπτωχευτικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιχειρούν. Πιο συγκεκριμένα, τους βοηθά να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να επαναφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε τροχιά βιωσιμότητας και να αποφύγουν την πτώχευση. Αλλά όχι μόνο. Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, μπορούν να εφαρμοστούν κάθε φορά που μια επιχείρηση κρίνει ότι κινδυνεύει η φήμη ή η επιβίωση της και προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και τον διεθνή ανταγωνισμό. Βοηθούν στην αναμόρφωση τω κεφαλαίων και της αποδοτικότητας της, ώστε να έχει μελλοντικά την απαραίτητη μόχλευση και να συνεχίσει να λειτουργεί!

Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης στις διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης;

Μπορεί να υπαχθεί κάθε οντότητα η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων της στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών της κατά τρόπο γενικό, αλλά και όταν υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς της. Μέσα από το σχεδιασμό, την κατάθεση και έγκριση ενός σχεδίου εξυγίανσης, πετυχαίνει τελικά την  αντιμετώπιση και άρση της αδυναμίας αυτής.