Νέος Αναπτυξιακός Ν.4887/2022: Μάθετε Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι & οι Κατηγορίες Ενισχύσεων

Του Δημήτρη Δημητρίου, CΕΟ & Ιδρυτή της CPA.

Έχω πολλές φορές υπογραμμίσει στα άρθρα μου, ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μένουν θεωρητικές εξαγγελίες, αλλά να προωθούνται στην πράξη, ειδικά σε δύσκολες για την οικονομία μας περιόδους, όπως είναι η παρούσα, λόγω της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. Η έλευση λοιπόν ενός νέου αναπτυξιακού νόμου μετά από 10ετή παραμονή, o οποίος φέρνει ευκαιρίες ενισχύσεων μέσα από πραγματικά ταχείες διαδικασίες, μόνο καλό νέο μπορούσε να είναι! Για όσους δε γνωρίζουν, αναφέρομαι στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, ο οποίος ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα και δημοσιεύτηκε ήδη.

Όπως το ΦΕΚ ορίζει, σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέσα από τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους και προκειμένου να επιτευχθούν μεταξύ άλλων: ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την επίτευξη μάλιστα των παραπάνω σκοπών, επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον εν λόγω νόμο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αξιολόγηση τους εντός 45 ημερών, ή ακόμη και εντός 30 ημερών για ειδικές περιπτώσεις άμεσης αξιολόγησης!

Οι κατηγορίες των επενδύσεων  

Ο ν. 4887/2022 νόμος θεσπίζει 13 κατηγορίες επενδύσεων που θα ενισχυθούν και είναι οι κάτωθι:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360°

Τα 5 είδη των ενισχύσεων

 Στα επενδυτικά σχέδια των παραπάνω κατηγοριών, ο νόμος παρέχει τα εξής είδη ενισχύσεων (επιγραμματική αναφορά):

α. Φορολογική απαλλαγή

β. Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (γνωστό ως leasing)

δ. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

 Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Στο χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων τώρα, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 50% έως 75%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 40% έως 60% και για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% έως 50%. Σε σχέση δε με τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων,  το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 ευρώ, με εξαίρεση συγκεκριμένα καθεστώτα που αναφέρονται στο Μέρος Β’ του νόμου και ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό (στο παρόν άρθρο κάνουμε συνοπτική αναφορά). Επίσης, οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δε μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (με την επιφύλαξη των περιορισμών που θα βρείτε στο άρθρο 4 του Γ.Α.Κ.).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων;

Το κυριότερο σημείο του νόμου, είναι φυσικά τι άλλο, οι δικαιούχοι! Αυτοί πρέπει να είναι φορείς εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια ή να έχουν υποκατάστημα εντός της, καθώς και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών
 • Αστικοί Συνεταιρισμοί
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν τους έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών, αλλά και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους από δημόσιους πόρους
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 200.000 ευρώ (μόνο όμως για το καθεστώς «Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια)»

Πρέπει επιπροσθέτως να ξέρετε, ότι κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, ενώ γενικότερα στο 25% του ενισχυόμενου κόστους, απαγορεύεται να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτός ο νόμος, δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, αφού τους καθιστά γι’ άλλη μια φορά αρμόδιους για την αξιολόγηση και τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων.