3+3 Σημεία του Νέου Ν.4935 για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO και ιδρυτή της CPA

Ο νέος νόμος 4935 (ΦΕΚ 103/Τ.Α/26.5.2022) «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων μέσω Συνεργασιών και Εταιρικών Μετασχηματισμών και άλλες Διατάξεις», που αφορά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία και οφέλη που αξίζει να γνωρίζετε. Όπως ήταν αναμενόμενο, προβλέπει φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, όπως είναι πχ η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 9 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, αλλιώς, από την ημερομηνία πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, ή από την ημερομηνία έναρξης οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. Σημειώνεται επίσης, ότι ο νόμος στοχεύει στις ΜμΕ, δηλαδή για να τύχει εφαρμογής, οι μετασχηματιζόμενες ή ατομικές εταιρείες, πρέπει να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα 3 βασικά σημεία του νέου Νόμου

Τα βασικότερα σημεία και κίνητρα του Ν.4935 για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, είναι τα κάτωθι 3:

  • ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης. Κάθε πράξη ή συμφωνία που απαιτείται για τον μετασχηματισμό και τη σύσταση νέας εταιρείας, η δημοσίευση τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.), όπως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, αλλά και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου. Η απαλλαγή να ξέρετε, εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
  • εκπτώσεις δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών και διατήρηση σε ισχύ των διοικητικών αδειών σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, υπέρ της νέας εταιρείας.
  • απαλλαγή στο ποσοστό του 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την εταιρία που προκύπτει από εταιρικό μετασχηματισμό (άρθ. 3), αλλά και για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, όταν υπάρχει συνεργασία προσώπων (άρθ. 4), από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

Οι 3 προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος

Για την απαλλαγή όμως από την καταβολή φόρου εισοδήματος στο ποσοστό του 30%, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος σε ποσοστό 150% με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης.

2. Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό των 375.000 ευρώ.

3. Η νέα εταιρία που θα προκύψει, να απασχολεί πλήρως πάνω από 9 εργαζόμενους. Το δε φορολογικό όφελος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ για μετασχηματιζόμενες εταιρίες και το ποσό των 125.000 ευρώ -για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα- στις συνεργασίες μεταξύ προσώπων.

Υπογραμμίζω τέλος, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, αποτελούν εισιτήριο εισόδου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αφού συμβάλουν στη μεγέθυνση κάθε είδους επιχειρήσεων και διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜμΕ στους πόρους του Ταμείου. Ειδικά σήμερα, μεσούσης της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος, οποιαδήποτε κίνηση βοηθά τις εταιρίες να παραμείνουν βιώσιμες και να πετύχουν οικονομίες κλίμακας, δε μπορεί παρά να είναι μια στρατηγική κίνηση ματ!