Η σημασία του ελέγχου και της διασφάλισης για την επιτυχή λειτουργία των επιχειρήσεων

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της CPA γίνονται οι έμπιστοι, αμερόληπτοι ελεγκτές που εξασφαλίζουν το μέλλον του κάθε οργανισμού

Καθώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το σύγχρονο επιχειρείν γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, αλλά και απαιτητικό, για τους οργανισμούς που βασίζονται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, οι τακτικοί έλεγχοι που αφορούν την οικονομική εικόνα της κάθε επιχείρησης αποδεικνύονται όλο και πιο απαραίτητοι.

Η συνεργασία με εξειδικευμένους ελεγκτές για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων είναι μια πρακτική που εφαρμόζουν συχνά πλέον οι εταιρείες, προκείμενου να προλάβουν σφάλματα και να διορθώσουν τυχόν ελλείψεις με στόχο πάντα την εξέλιξή τους και τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Ο ελεγκτής αξιολογεί τις διεργασίες, τα συστήματα και τις πληροφορίες που αφορούν κάθε επιχείρηση για να επιβεβαιώσει την ακεραιότητά τους και την υπαγωγή τους στην εκάστοτε νομοθεσία. Θα λέγαμε ότι ο ρόλος αυτός είναι εκείνος του διασφαλιστή της ομαλής λειτουργίας της εταιρίας, καθώς εντοπίζει τα περιθώρια βελτίωσης και εξασφαλίζει τη μείωση των πιθανών κινδύνων.

Η επιλογή του ελεγκτή είναι κρίσιμης σημασίας και προϋποθέτει την εμπιστοσύνη σε έναν επαγγελματία που έχει βαθιά γνώση του χρηματοοικονομικού τομέα, της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και των πιθανών λύσεων που αφορούν τον εκάστοτε τομέα. Τα   αποτελέσματα του ελέγχου παρέχονται συνήθως σε όργανα επιτήρησης, όπως επιτροπή ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο ή μια εξωτερική κανονιστική αρχή. Η εργασία διασφάλισης που παρέχεται από τον ελεγκτή συμβάλλει στην εκπλήρωση των ευθυνών των οργάνων επιτήρησης, ενώ η επαγγελματική διασφάλιση θεωρείται συχνά πυλώνας καλής διακυβέρνησης.

Στη CPA Auditors and Consultants, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ευρύτητα γνώσεων αποτελούν βασικές αρχές που καθοδηγούν τους ελεγκτές και διασφαλιστές ώστε να προσφέρουν την υπηρεσία του ελέγχου με έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των εταιρειών και του περιβάλλοντος που τις διέπει. Οι συνεργάτες της CPA διαθέτουν εκτενή εμπειρία στην εκτέλεση ελέγχων διαφόρων μορφών και μπορούν να  ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση με αξιοπιστία, προσφέροντας στους πελάτες τους ένα σταθερό σημείο στήριξης εφαρμόζοντας στο ακέραιο τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΙSA) και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της CPA περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς και προαιρετικούς οικονομικούς ή ειδικούς ελέγχους, με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε να σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη επιβεβαίωση των οικονομικών καταστάσεων και της λογιστικής πληροφόρησης των εταιρειών – πελατών. Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ή τα Ελληνικά Πρότυπα Λογιστικής (ΕΛΠ), η CPA παρέχει φορολογικά πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς, ενώ αναλαμβάνει ελέγχους για τις ανάγκες ενοποίησης πληροφοριακών πακέτων, συμμόρφωση για σκοπούς reporting, προετοιμασία εταιρειών για εισαγωγή σε χρηματιστήρια, πιστοποίηση εκταμίευσης αναπτυξιακών προγραμμάτων και επιδοτήσεων και ελέγχους για υπαγωγή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πλήθος εταιρειών μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα σε απαιτητικά έργα, όπως τον έλεγχο σε Επενδυτικά Προγράμματα και σε Εισηγμένες εταιρείες, με τελευταίο επίτευγμα την πιστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 54/2018, που αφορά το ενιαίο λογιστικό πλαίσιο καλύπτοντας όλες τις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών με απώτερο στόχο την κατάρτιση ενοποιημένων αναφορών για όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

Η χρήση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου, τα οποία είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, αλλά και η υιοθέτηση κανόνων δεοντολογίας με σκοπό την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών καθιστούν τους ελεγκτές της CPA σταθερούς και έμπιστους συνεργάτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με τρόπο άμεσο, αποτελεσματικό και κυρίως με γνώμονα πάντα την εξέλιξη της κάθε εταιρείας με βήματα σταθερά, τα οποία την οδηγούν σε ένα σίγουρο μέλλον.