Η ανάπτυξη και η αξιοπιστία του κάθε οργανισμού περνά μέσα από τις εργασίες ελέγχου και διασφάλισης

Η CPA είναι ο σταθερός συνεργάτης που με απόλυτη αμεροληψία σχεδιάζει τα επόμενα βήματα της κάθε επιχείρησης στην αγορά

Μέσα σε ένα περιβάλλον αγοράς που συνεχώς μεταλλάσσεται, διευρύνεται και εξελίσσεται, τι είναι αυτό που κάνει μια εταιρεία να διαφέρει όχι μόνο από τον ανταγωνισμό αλλά και από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου; Εκείνο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα αλλά και την αξιοπιστία ενός οργανισμού είναι οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης (Audit & Assurance) που με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης και την οδηγούν στα επόμενα βήματα ανάπτυξης με τρόπο που συμμορφώνεται τόσο στις οικονομικές συνθήκες όσο και στις ανάγκες του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί.

Είναι μέγιστης σημασίας η αποκωδικοποίηση των αναγκών του κάθε οργανισμού και ο καθορισμός των περιοχών κινδύνου, ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του ελέγχου είναι απαραίτητη μια ομάδα συνεργατών που θα κατανοήσουν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης, θα μελετήσει τις εμπορικές της δραστηριότητες και θα την οδηγήσει με επιτυχία στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Η συνεργασία της διοίκησης είναι κομβικής σημασίας και είναι απαραίτητο να διέπεται από αμεροληψία με τελικό στόχο την κατάρτιση αντικειμενικών αποτελεσμάτων που θα ενδυναμώσουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

Σε όλες τις αγορές διεξάγονται αρκετές ενεργές αναθεωρήσεις στο οικονομικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και της σημασίας του ελέγχου. Ο έλεγχος οδηγεί σε ισχυρή εταιρική πειθαρχία σε καλά διοικούμενες εταιρείες και συχνά καθοδηγεί σε συστάσεις που οδηγούν τις εταιρείες να πραγματοποιούν προσαρμογές στις εταιρικές αναφορές (corporate reporting). Η ποιότητα και η σημασία του ελέγχου μπορεί να αναπτυχθεί και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επενδυτών και πελατών, ειδικά σε θέματα όπως η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή και η διαφάνεια. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται για να προσφέρουν αξία στην κοινωνία μας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν στην αύξηση της αξίας προς τις επιχειρήσεις.

Ο έλεγχος και η διασφάλιση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου που συμβάλλουν στην διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές αναφορές και την οικονομική λειτουργία των εταιρειών. Οι εν λόγω διαδικασίες αναδεικνύουν τη σημαντικότητά τους σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η CPA Ορκωτοί Λογιστές είναι ο συνεργάτης που με τα έμπειρα στελέχη του βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του διεξάγοντας ελέγχους και μάλιστα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων που είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα εργαλεία της CPA αποτελούν αξιόπιστη πηγή επεξεργασίας δεδομένων με την εφαρμογή εξειδικευμένων μαθηματικών μοντέλων δειγματοληψίας. Ο σχεδιασμός κάθε ελέγχου πραγματοποιείται με έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των εταιρειών και του περιβάλλοντος που τις διέπει, αλλά παράλληλα συμμορφώνεται στο έπακρο με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΙSA) και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της CPA περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς, προαιρετικούς οικονομικούς ή ειδικούς ελέγχους, όπως αυτοί αναφέρονται στην Ε.Λ.Τ.Ε και το Σ.Ο.Ε.Λ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Επισκόπηση ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων)
  • Επισκόπηση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης (έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού)
  • Επισκόπηση πληροφοριακών πακέτων για σκοπούς ενοποίησης
  • Συμμόρφωση για σκοπούς Reporting
  • Εισαγωγή σε Χρηματιστήρια
  • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
  • Οικονομική Διαχείριση (Διαχειριστικοί Έλεγχοι)
  • Πιστοποίηση εκταμίευσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Επιδοτήσεων
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • Ειδικά Αντικείμενα

Η υψηλή ποιότητα των εργασιών που διενεργούνται βασίζεται στην αδιαπραγμάτευτη υιοθέτηση κανόνων δεοντολογίας, με στόχο τη διασφάλιση της εύλογης και αξιόπιστης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής βάσης, κάθε πελάτη. Στόχος είναι πάντα η αποτελεσματικότερη λειτουργία της οντότητας η ανάπτυξη της κάθε εταιρείας και η επικύρωση της ισχυρής θέσης και αξιοπιστίας της μέσα στο περιβάλλον της εθνικής και διεθνούς αγοράς.