Εισαγωγή νέου προτύπου ΔΠΧΑ «Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις»

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) πρόκειται να εισάγει ένα νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) με τίτλο «Θυγατρικές Χωρίς Δημόσια Ευθύνη: Γνωστοποιήσεις». Αυτή η κίνηση στοχεύει στη διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής αναφοράς για θυγατρικές που δεν φέρουν δημόσια ευθύνη και είναι μέρος μητρικών εταιρειών που εκδίδουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Το νέο πρότυπο, που αναμένεται να εκδοθεί τον Μάιο του 2024 και να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, επιτρέπει την εθελοντική εφαρμογή των ΔΠΧΑ με μειωμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι απαιτήσεις για αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση παραμένουν ως έχουν, οι απαιτήσεις για λεπτομερείς γνωστοποιήσεις απλοποιούνται σημαντικά. Αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος και να απλοποιήσει τη διαδικασία προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις εν λόγω θυγατρικές, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη χρησιμότητα των πληροφοριών για τους χρήστες.

Το IASB υποστηρίζει ότι το νέο ΔΠΧΑ θα φέρει πολλαπλά οφέλη, όπως μειωμένο κόστος προετοιμασίας, απλοποίηση της χρηματοοικονομικής αναφοράς, βελτιωμένη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και εστίαση στις ανάγκες των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, αναμένονται μακροπρόθεσμα συστημικά οφέλη για το οικοσύστημα της χρηματοοικονομικής αναφοράς συνολικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νέο πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του IASB στο www.ifrs.org, όπου παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες και παρουσιάσεις.