Επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Η 18η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη του επιδοτούμενου προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Τουριστικών και Άλλων Δραστηριοτήτων)».

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ίδρυσης ή έχουν ιδρυθεί πρόσφατα (λιγότερο από 12 μήνες λειτουργίας πριν από την 18η Δεκεμβρίου) και πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Εντάσσονται στον κλάδο του τουρισμού ή άλλων επιλεγμένων ΚΑΔ εκτός της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.
 • Θα διαθέτουν σχετική οικοδομική άδεια ή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά εγκρίσεων.
 • Πρέπει να καταθέσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης του ακινήτου για τουλάχιστον έξι χρόνια.
 • Θα λειτουργούν νόμιμα με το απαιτούμενο έγγραφο αδειοδότησης,
 • Υποχρεούνται να αποδείξουν την ικανότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής της επένδυσης, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Βασικές Επισημάνσεις:

 • Η σύνθεση των μετόχων και η νομική μορφή της εταιρείας πρέπει να διατηρηθούν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την ολοκληρωτική εκπλήρωση των στόχων και αποπληρωμής της επένδυσης.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή ενός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ως εταίρου ή μετόχου σε περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Δεν επιτρέπεται σημαντική τροποποίηση του είδους της επένδυσης και του αντίστοιχου ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης έως την ολοκλήρωση της επένδυσης. Παραδείγματα απαράδεκτων αλλαγών περιλαμβάνουν τη μεταβολή από τουριστικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς και αντιστρόφως, ή την αλλαγή από κατηγορία μεταποίησης σε υπηρεσίες και το αντίθετο.
 • Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, απαγορεύεται η συμμετοχή Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ως εταίρου εάν ήδη διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα στον ίδιο ΚΑΔ στην ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κατασκευαστικές Εργασίες και Αναβάθμιση Χώρων
 • Εξοπλισμός Παραγωγής και Μηχανημάτων
  • Πράσινος Εξοπλισμός: Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Κυκλική Οικονομία
 • Ψηφιακά μέσα γραφείου και λοιπός εξοπλισμός.
 • Ηλεκτροκίνητα Μέσα Μεταφοράς
 • Έξοδα για Λογισμικό: Αγορά, ρύθμιση, εγκατάσταση λογισμικών, κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών για κινητά.
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής: Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτική
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης: Έντυπες και Ψηφιακές Διαφημίσεις , συμμετοχή σε Εκθέσεις.
 • Έμμεσες δαπάνες: 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

Ύψος Επενδυτικής Πρότασης:

 • Τουριστικές επιχειρήσεις: Από 80.000 € έως 400.000 €
 • Υπόλοιπες επιχειρήσεις: Από 30.000 € έως 400.000 €

Ποσοστά Επιδότησης:

Ελάχιστη επιδότηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, με δυνατότητα αύξησης με βάση ειδικά κριτήρια. Το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ για τις Τουριστικές επιχειρήσεις και 1 ΕΜΕ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: Από 18/12/2023 μέχρι 29/02/2024

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18/12/2023

Το Πρόγραμμα αξιολογείται βαθμολογικά με συγκριτική αξιολόγηση και ελάχιστη βαθμολογία 70 στα 100 για υποβολή αίτησης.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το ενδιαφέρον σας, για να προετοιμάσουμε και να υποβάλουμε έγκαιρα το επιχειρηματικό σας σχέδιο στο πρόγραμμα.