Καταβολή προστίμων 790.000 ευρώ σε τρία μεγάλα servicers για παραβάσεις σχετικά με κόκκινα δάνεια

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις υπέστησαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 790.000 ευρώ συνολικά, τα οποία επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εξαιτίας παραβιάσεων της νομοθεσίας.

Ειδικότερα:

Α. Η doValue Greece A.E.Δ.Α.Δ.Π. επιβλήθηκε πρόστιμο 330.000 ευρώ λόγω της ανεπιτυχούς ενημέρωσης οφειλετών σχετικά με παραβιάσεις όπως: Ανάθεση σε τρίτες εταιρείες της ενημέρωσης δανειοληπτών για οφειλές που είχαν ήδη εξοφληθεί,ενημέρωση δανειοληπτών για οφειλές ενώ είχαν υποβάλλει αποδεκτή αίτηση πτώχευσης, εσφαλμένη ενημέρωση δανειοληπτών για ληξιπρόθεσμες οφειλές παρά την τακτική καταβολή δόσεων ή την υπαγωγή σε δικαστική ρύθμιση.

Β. Η Cepal Hellas A.E.Δ.Α.Δ.Π. τιμωρήθηκε με πρόστιμο 280.000 ευρώ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που περιλαμβάνουν: Ανεπιτυχή έλεγχο της εξουσιοδότησης των νόμιμων εκπροσώπων των οφειλετών και καθυστέρηση στην επίλυση ρυθμίσεων οφειλών, καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων δανειοληπτών για ρύθμιση οφειλών και έκδοση βεβαίωσης υπολοίπου, Δυσκολίες στην επικοινωνία με την εταιρεία για τη διαχείριση των οφειλών.

Γ. Η INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. επιβλήθηκε πρόστιμο 180.000 ευρώ για: Εσφαλμένη ενημέρωση για το υπόλοιπο οφειλών και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων για την ολική εξόφληση, καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων δανειοληπτών για αντιλογισμό ποσών και καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αιτήματα δανειοληπτών για την αποστολή του υπολοίπου του δανείου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, επιβάλλοντας τη τήρηση της νομοθεσίας και τιμωρώντας τις παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις συναλλαγές.