Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CPA αναλαμβάνουν να οδηγήσουν κάθε εταιρεία – οφειλέτη σε μια νέα εποχή ανάπτυξης

Η διευθέτηση του χρέους μιας εταιρείας είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση που κρίνει το μέλλον της αλλά και τη δυνατότητα να αποκτήσει ξανά πιστοληπτική ικανότητα και να επαναφέρει την υγιή της εικόνα στην αγορά.

Οι  χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CPA είναι οι έμπιστοι συνεργάτες που θα αναλάβουν την εκπροσώπηση των πελατών τους ως ειδικοί διαπραγματευτές – διαδικασία που αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική στις αγορές του εξωτερικού – για να πετύχουν την πιο συμφέρουσα συμφωνία μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Στόχος των εξειδικευμένων στελεχών της CPA είναι η επίτευξη της καλύτερης λύσης, ώστε η εταιρεία – οφειλέτης να ρυθμίσει το χρέος της και να εισέλθει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης μέσα από βιώσιμες συμφωνίες. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από μια σειρά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου:

 • Συμβουλευτική και διαχείριση των διαπραγματεύσεων
 • Άρτια ανάλυση που οδηγεί σε ρεαλιστικές λύσεις
 • Τεχνικός και στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης της κάθε υπόθεσης
 • Αποφυγή συγκρούσεων και λαθών
 • Διαχείριση όλου του φάσματος των τραπεζικών χορηγήσεων

Η γνώση του νομοθετικού πλαισίου, οδηγός για εξειδικευμένες λύσεις

Οι σύμβουλοι της CPA γνωρίζουν λεπτομερώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο για ιδιώτες και επιχειρήσεις, που δίνει μια σχετική ευελιξία με την εφαρμογή τριών πυλώνων: την εξυγίανση μέσω διαμεσολάβησης, τη ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού και τέλος μέσω πτώχευσης.

Σύμφωνα με τον θεσμό της «Δεύτερης Ευκαιρίας» οι οφειλέτες – για πρώτη φορά στην Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα –  με χρέη σε ΑΑΔΕ, ασφαλιστικά ταμεία, τραπεζικά ιδρύματα και λοιπό δημόσιο θα πρέπει να ρυθμίσουν το χρέος τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν το πετύχουν, είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε πτωχευτική διαδικασία και σε ρευστοποίηση της περιουσίας τους.

Όσο για την ίδια τη διαδικασία διευθέτησης και ρύθμισης χρέους, οι σύμβουλοι της CPA προτείνουν τον καλύτερο τρόπο αναδιάρθρωσής του με βάση την οικονομική εικόνα του οφειλέτη. Σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις διαχειρίστριες εταιρίες ειδικού σκοπού κατατίθεται ένα τελικό σχέδιο ρύθμισης. Σε αυτό συγχωνεύονται όλες οι οφειλές του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και μετά την ηλεκτρονική υποβολή του οι πιστωτές θα προτείνουν ένα δοσολόγιο προσαρμοσμένο σε κάθε οφειλέτη (φυσικό και νομικό πρόσωπο).

Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν είναι δυνατή ή ο οφειλέτης επιλέξει την πτώχευση οι συνεργάτες της CPA καθοδηγούν με υπευθυνότητα και γνώση των διαδικασιών κάθε βήμα των πελατών τους. Αν η αξία της περιουσίας του οφειλέτη δεν καλύπτει το χρέος, το ποσό που υπολείπεται θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Στο νέο πτωχευτικό πλαίσιο η διαγραφή ή το κούρεμα του υπολοίπου των χρεών που θα μείνει μετά και τη ρευστοποίηση της περιουσίας, προβλέπεται σε όσους πραγματικά δεν έχουν εισοδήματα και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους ρυθμίζοντάς τα.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που οδηγούν στο μέλλον της εταιρείας – οφειλέτη

Εκείνο που μετρά στο τέλος της όλης διαδικασίας είναι πως ο πρώην οφειλέτης μπορεί να διώξει από πάνω του το στίγμα των χρεών και δύναται με βάση το εισόδημά του ακόμα και να αποκτήσει εκ νέου πιστοληπτική ικανότητα. Οι υπηρεσίες ​διαχείρισης χρέους της CPA που εξασφαλίζουν την επιστροφή της κάθε εταιρείας στην αγορά και την ταχεία ανάκαμψή συνοψίζονται στις παρακάτω:

 • ​Ανάλυση δεδομένων για την αποτύπωση της ακριβούς οικονομικής δυνατότητας​ ή πιστοληπτικής ικανότητας ανά υπόθεση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προτάσεων για τη διευθέτηση χρεών και τη λήψη ευνοϊκής απόφασης.
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ των οφειλετών και πιστωτών με στόχο την καλύτερ​η δυνατή συμφωνία.
 • Πλήρης εκπροσώπηση υποθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες διαχείρισης.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών Εξωδικαστικού Μηχανισμού ​Ρ​ύθμισης ​Ο​φειλών και «Δεύτερης Ευκαιρίας»​,​ σύμφωνα με τον Ν.4738/20.
 • Ελεγχόμενη ένταξη στην πτωχευτική διαδικασία με στόχο την εξάλειψη των συνολικών χρεών.
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης​,​ προσαρμοσμένες σ​ε πολυμερείς διαπραγματεύσεις με έμφαση στις ιδιαιτερότητες ​σχέσεων οφειλέτη ​-​ δανειστή.
 • Αναδιάρθρωση χρεών και επιχειρήσεων με κατάρτιση μελέτης βιωσιμότητας.