Αναδιάρθρωση & Εξυγίανση: Πώς θα κερδίσετε τη Βιωσιμότητα σας!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO & Ιδρυτή της CPA.

Όπως μάλλον γνωρίζετε, με τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης, μια οντότητα οδηγείται σε εξυγίανση της λειτουργίας της, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις της. Ως τώρα, αναφερόταν στο άρθρο 106β του Ν.3588/2007 του προγενέστερου πτωχευτικού κώδικα, ενώ σήμερα, αποτελεί έναν από τους 3 άξονες διαχείρισης χρεών του νέου πτωχευτικού κώδικα Ν.4738/2020. Εντάσσεται φυσικά ως εναλλακτική στις προτεινόμενες λύσεις,  προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να αναγκαστούν να πτωχεύσουν. Αυτό που σημαίνει, είναι η χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρίας, ώστε να επιτευχθεί μέσω αυτής η βιωσιμότητα και η συνέχιση της δραστηριότητας της (going concern), δύο από τα πιο σπουδαία και διαχρονικά ζητούμενα άλλωστε στο επιχειρείν.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι προϋποθέτει και πως μπορεί να αποβεί μια άκρως ωφέλιμη επιλογή τελικά για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα για το λόγο που την αποφασίζουν.

 Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αξίζει να εξηγηθεί, ότι βιωσιμότητα, είναι η ικανότητα μιας επιχειρηματικής οντότητας να συνεχίσει να υφίσταται και να αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα, αποπληρώνοντας τα χρέη της και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα πιο εξειδικευμένα, είναι η ικανότητα μιας επιχειρηματικής οντότητας να συνεχίζει να επιτυγχάνει τους λειτουργικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς της και να εκτελεί την μακροχρόνια αποστολή που προσδοκά (όραμα). Η δε έννοια της βιωσιμότητας μίας οντότητας, είναι τόσο στατική (ιστορική), όσο και δυναμική (μελλοντική). Η πρώτη, εξαρτάται από τις επιδόσεις του παρελθόντος και την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης, άρα από τα ιστορικά και υφιστάμενα οικονομικά στοιχεία, ενώ η δεύτερη, συνδέεται με τις προοπτικές του μέλλοντος, δηλαδή τα προβλεπόμενα και τεκμηριωμένα οικονομικά στοιχεία της. Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων, αποκαλύπτει συνήθως και τις πιθανότατες βιωσιμότητας μίας προβληματικής οντότητας!

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Η διαδικασία εξυγίανσης στο Ν.4738/2020, θεωρείται ένα στάδιο της προ-πτωχευτικής διαδικασίας. Τα πιο σημαντικά βήματα της όλης διαδικασίας είναι τα κάτωθι: 

 • Οι οφειλέτες επιλέγουν Εμπειρογνώμονες που είναι διαθέσιμοι μέσα από το Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr, ή www.gov.gr).
 • Ο Εμπειρογνώμονας καταρτίζει μελέτη και Σχέδιο Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών, η οποία αναφέρει οπωσδήποτε: το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τα χρέη του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τις εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης των οφειλών και την προτεινόμενη Συμφωνία Εξυγίανσης.
 • Σε επόμενο στάδιο, απαιτείται Αξιολόγηση της Έκθεσης Εμπειρογνώμονα και Ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους Πιστωτές, μέσω της υπάρχουσας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης.
 • Η Συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί στη συνέχεια από Δικαστήριο. Σε αυτό το στάδιο να ξέρετε, παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών, πχ από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Είναι σημαντικό να ειπωθεί, ότι διαδικασία αφορά το σύνολο των πιστωτών, ενώ θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, σε περιπτώσεις πχ παύσης πληρωμών του οφειλέτη, ή παράλειψης υποβολής οικονομικών καταστάσεων (τουλάχιστον 2 διαχειριστικών χρήσεων). 

ΚΟΜΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ανεξάρτητα όμως για ποιο λόγο επιλέξετε να προχωρήσετε σε εξυγίανση, υπάρχουν βασικά μέτρα που θα χρειαστεί να πάρετε. Συνήθως, αφού αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και όπως ένας εξειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να σας καθοδηγήσει, η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, δύναται να επιτευχθεί μέσα από τις κάτωθι «κομβικές» ενέργειες:

 • Αναδιάρθρωση χρεών και νέα ρύθμιση με βιώσιμο χρέος.
 • Εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω θετικής αξιολόγησης από τη χρηματοπιστωτική αγορά ή τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
 • Ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας & της εξωστρέφειας της επιχείρησης.
 • Μελέτη του ανταγωνισμού και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς.
 • Διασύνδεση με δίκτυα αξιόπιστων προμηθευτών εξωτερικού.
 • Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, με βάση την καινοτομία, την εξοικονόμηση πόρων και την ψηφιοποίηση.
 • Ανάπτυξη του συνολικού status και της φερεγγυότητας της επιχείρησης.

Ουσιαστικά, μέσω των παραπάνω διαδικασιών, επιτυγχάνεται αναμόρφωση χρέους και κεφαλαίων και έτσι η εταιρία έχει μελλοντικά την απαραίτητη μόχλευση και αποδοτικότητα! Μιλάμε δηλαδή για στρατηγικές κινήσεις, που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, καθώς και τον διεθνή ανταγωνισμό. Ο στόχος μιας εξυγίανσης είναι συνεπώς, όχι μόνο η επιχειρηματική επανεκκίνηση, αλλά σε δεύτερο στάδιο η ίδια η ανάπτυξή της, γι’ αυτό και αποτελεί ένα στάδιο που πρέπει να αντιμετωπίσετε με προσοχή και όραμα.