Κρίσιμα ερωτήματα για την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων (μέρος 2ο)

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Ποιο είναι συνήθως το περιεχόμενο μιας συμφωνίας εξυγίανσης;

Καταρχάς, οτιδήποτε εξασφαλίζει την ικανότητα μιας επιχειρηματικής οντότητας να συνεχίζει να επιτυγχάνει τους λειτουργικούς και επιχειρηματικούς της σκοπούς, τις τρέχουσες υποχρεώσεις, την αποστολή και τα αποτελέσματα που προσδοκά. Στο πλαίσιο του Ν.4738/2020, μια συμφωνία εξυγίανσης έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη. Αναλυτικότερα, εγκεκριμένος Εμπειρογνώμονας (από ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων) καταρτίζει Έκθεση Μελέτης, καθώς και Σχέδιο Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τα χρέη του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τις εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης των οφειλών και φυσικά, την προτεινόμενη συμφωνία εξυγίανσης. Σημεία κλειδιά που χρειάζεται να αναφέρει το σχέδιο σας για να είναι θεωρείται πλήρες είναι:

  • Η μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών, ή καινούργιων συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Η κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων
  • Η μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη και η αναστολή των διώξεων των πιστωτών για συγκεκριμένο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνίας
  • Η εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
  • Ο νέος τρόπος χρηματοδότησης, είτε για τη διατήρηση της αξίας της επιχείρησης λόγω εξυγίανσης, είτε για την εκκίνηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου
  • Ο ορισμός προσώπου που θα επιβλέπει την ορθή και κατά γράμμα εκτέλεση όλων των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης

Πότε και πώς ξεκινάει η εφαρμογή της εκάστοτε συμφωνίας εξυγίανσης;  

Καταρχάς, πρέπει να έχει εγκριθεί από τους πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από το 60% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, σε κάθε περίπτωση, όσων θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Στη συνέχεια, για να είναι έγκυρη μια συμφωνία εξυγίανσης και να εφαρμοστεί, χρειάζεται οπωσδήποτε η επικύρωση της από το δικαστήριο. Κατατίθεται λοιπόν για επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του. Να σημειωθεί εδώ, ότι η συμφωνία δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να καταστεί δεσμευτική έναντι της μη συναινούσας κατηγορίας θιγόμενων πιστωτών, εφόσον εκείνοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα (προκύπτει βάσει της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση). Θεωρείται πάντως ότι δεν θίγεται η απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης, δεν επηρεάζεται η νομική κατάσταση που είχε πριν από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.  

Αναδιάρθρωση και εξυγίανση είναι το ίδιο ή έχουν διαφορές;

 Ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές και αφορούν διαδικαστικά θέματα.

1. Πρώτον, στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης, η σχετική αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα. Στην εξυγίανση από την άλλη, απαιτείται η δικαστική κατάθεσή της στο κατά τόπον Πολυμελές Πρωτοδικείο, ενώ μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, σε περιπτώσεις πχ παύσης πληρωμών του οφειλέτη, ή παράλειψης υποβολής οικονομικών καταστάσεων (τουλάχιστον 2 διαχειριστικών χρήσεων). 

2. Δεύτερον, στην αναδιάρθρωση, η πρόταση μπορεί να εκπονηθεί και από τον ίδιο τον οφειλέτη. Στην αίτηση εξυγίανσης, χρειάζεται υποβολή έκθεσης από ειδικό εμπειρογνώμονα για το παραδεκτό της αίτησης. Οι οφειλέτες μπορούν να τον επιλέξουν μέσα από το Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

3. Τρίτον, η αναδιάρθρωση αφορά μόνο σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εξυγίανση από την άλλη, απευθύνεται σε κάθε είδους πιστωτή που έχει αξιώσεις έναντι της επιχείρησης.

4. Τέλος, στην αναδιάρθρωση δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκ νέου χρηματοδότησης της εταιρείας, ενώ αντίθετα, αν μια επιχείρηση υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της.