Νέος Αναπτυξιακός Ν.4887/2022: Περιεχόμενο Αίτησης & Προϋποθέσεις Θετικής Αξιολόγησης των Σχεδίων σας!

Του Δημήτρη Δημητρίου, CEO της CPA.

Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, ενσωματώνονται επιτέλους προϋποθέσεις επιδότησης επενδύσεων που διορθώνουν σε διαδικασίες και ταχύτητα τα κακώς κείμενα προηγούμενων νόμων της κατηγορίας, δημιουργώντας έτσι μια καλή ευκαιρία τόνωσης των επιχειρήσεων που δεν πρέπει να χαθεί. Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να λάβουν ενισχύσεις, είναι είτε περιφερειακού χαρακτήρα, ή αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα, ενώ επιταχύνονται στις 45 ημέρες όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης τους. Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι όσες είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Προβλέπεται επίσης ειδικό καθεστώς για το νέο επιχειρείν, μέσα στο οποίο υπάγονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μια άκρως ενθαρρυντική και σημαντική εξέλιξη για τις εταιρίες αυτής της κατηγορίας. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι πρέπει να έχετε υπόψη σας για την αίτηση που θα υποβάλετε, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί!

Τα 2 βήματα υποβολής αίτησης και τα περιεχόμενα της

Η διαδικασία υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων του νόμου, γίνεται μέσα από τα εξής 2 βήματα:

1. Ετοιμάζετε την αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης, στην οποία χρειάζεται να έχετε συμπεριλάβει τα κάτωθι:

α. την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (όπως μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή)

β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης

γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου

δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου

ε. τα είδη και το ποσό ενίσχυσης

στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου σας.

2. Στη συνέχεια, υποβάλετε υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). Με αυτό τον τρόπο, ο αρμόδιος ανά κατηγορία επένδυσης φορέας, ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους.

Κατηγορίες επενδύσεων και φορείς εξέτασης ανά κατηγορία   

Ο νέος νόμος, έχει σαφώς κατηγοριοποιήσει τι επενδύσεις και τους υπευθύνους  φορείς εξέτασης και υλοποίησης τους. Όπως ορίζει λοιπόν, οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, κατηγοριοποιούνται στα:

  • Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 1.000.000 ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας και υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.
  • Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου 1.000.000 ευρώ και έως 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μετά την υποβολή της αίτησης, πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της, καθώς και των συνημμένων δικαιολογητικών, με βάση ένα τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Σημειώνεται, ότι οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των 700.000 ευρώ, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση υπαγωγής. Ποιες είναι; Οι αιτήσεις που ο Ν. 4887/2022 αποκλείει, είναι εκείνες που υπάγονται σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, είτε εκείνες το επενδυτικό σχέδιο των οποίων στο σύνολό του ή εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του εν λόγω νόμου και άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Προϋποθέσεις και κριτήρια θετικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι το κομβικότερο σημείο όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να λάβετε την έγκριση της αίτησής σας και κατόπιν τη σχετική χρηματοδότηση. Όπως συνήθως στους αναπτυξιακούς νόμους, έτσι κι ο 4887/2022 αποδίδει αυξημένο ρόλο στους Πιστοποιημένους Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές, αφού τους καθιστά αρμόδιους για την αξιολόγηση και τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων.

Τα σημεία κλειδιά που πρέπει να λάβετε υπόψη σας και οπωσδήποτε θα ελέγχονται είναι:

  • Η νομιμότητα του σχεδίου, δηλαδή η πλήρης συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του νόμου.
  • Η τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα της επένδυσης, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Η δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσα από ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.
  • Η αξιολόγηση του λεγόμενου εύλογου κόστους, που είναι η συνάρτηση του κόστους των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης με την ανάλυση βιωσιμότητας του.
  • Οι συνολικοί δείκτες βαθμολογίας που συγκεντρώνονται με βάση την οικονομική επίδοση του επενδυτικού φορέα, αλλά και άλλους δείκτες όπως είναι η ρευστότητα, η δανειακή επιβάρυνση, η αποδοτικότητα των κεφαλαίων και τα διαθέσιμα κεφάλαια του μετόχου ή των εταίρων.
  • Οι δείκτες βιωσιμότητας που προκύπτουν μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, πχ οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση μάλιστα στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.