Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης δανειοληπτών

Διαφάνεια και άμεση πρόσβαση  στην ατομική ενημέρωση δανειοληπτών από τους servicers

Προς την εποχή της ψηφιακής αναβάθμισης στην εξυπηρέτηση δανειοληπτών κινείται η ελληνική αγορά, με την πρόσφατη έναρξη μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να λαμβάνουν άμεσα και αξιόπιστα στοιχεία για το δάνειό τους. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι δανειολήπτες μπορούν να ενημερώνονται εύκολα για το υπόλοιπο της οφειλής τους, τις πληρωμές, και τις επικείμενες δόσεις, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών τους.

Από την 1η Απριλίου 2024, οι διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει να έχουν διαθέσιμη την εν λόγω πλατφόρμα, ενσαρκώνοντας μια δέσμευση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους δανειολήπτες. Το μέτρο αυτό, προβλεπόμενο από το νόμο 5072/2023, σκοπό έχει να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις δανειακές συμφωνίες, αναδεικνύοντας μια ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει, τουλάχιστον, τις εξής βασικές πληροφορίες:

α) λεπτομερείς στοιχεία για το συνολικό ποσό που πρέπει να εξοφληθεί από τον δανειολήπτη, περιλαμβάνοντας ενδελεχή ανάλυση των απαιτήσεων σε κεφάλαιο, τόκους, προμήθειες και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, καθώς επίσης και την τρέχουσα επιτοκιακή στάθμη,

β) τον καθορισμό των περιόδων εξόφλησης, το ποσό κάθε δόσης, τις ημερομηνίες καταβολής τους, το εναπομένον υπόλοιπο και τα στοιχεία του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εξόφληση της οφειλής.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και τη βελτίωση της διαφάνειας και της εξυπηρέτησης στην τραπεζική και δανειακή αγορά. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσαρμογή της Ελλάδας στις σύγχρονες τάσεις της ψηφιακής εποχής, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της πλατφόρμας εκτείνονται πέρα από την απλή ενημέρωση, προσφέροντας στους δανειολήπτες ένα εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους, ενώ παράλληλα θεσπίζει ένα πιο διαφανές και ορθολογικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους διαχειριστές πιστώσεων, καθιερώνοντας μια νέα βάση για την υγιή και αποδοτική λειτουργία της δανειακής αγοράς.